םימיה ירבד

הריציל םיששו םייפלא ןסינב ב"י .םלש ריעןידה תדימב
רישע קמעש ,ןימאהל הצור בלה ןיא ןיידע .העווזה הארמל ףוגה תא תרומרמצ תפקות ןיידע
יכ רז שיא .ץראה ינפ לעמ החמנ ,םדא ינב תובבר ייח ,וב וססת םייח דוע לומתאש וז האנו
םי הפ היה םלועה ארבנש זאמ יכ ןימאי םויה וב םישעוג םילג רשא םוקמה תא האריו אובי
וניתובא תובא םירפסמש המב דימ ונא םירכזנ ,הז םוקמב הז םי םיאור ונאשכ .םימיה לככ
רשאכ ןוסא ערא אל דוע הז לובמ זאמ .ולוכ םלועב היהש לובמ לע םיקוחר םיקוחר םימימ
.םודס קמעב וניניעל ןאכ ערא

הרצק העש ךות ודימשה ףצקבו תירפוגבו ,דחי ודחאתה םימהו שאה ילא ,ץראו שמש ינתיא
.םש יחש המ לכה תא

.לכה תא םיסכמ דואמ םיטקש םימ םג טעמ דועו םיפיצקמ םימ ,םימ ,םימ קר דוע התעו

ךותמ םואתפ הלוע ,םילהבומה םישוחה עוזעזמ עגרנ ףוגהש ,לודגה שערה םלענש רחאל קרו
יקמעמ - ול דהכו ןורבחב ירבעה םהרבא לש וביל יקמעממ ,םיקמעממ לוק הארונה הממדה
העשר ,הל המוד םלועב היה אל רשא העשר ,אוה העשר קמע הז קמע :דחא לכ לש ונופצמ
שאה .ולא םירע לש םרטשמ היה בוקרו תחשומ .תיתחת לואש דע תבקונו םימשל דע תקעוצ
.םה םחר ועדי אל רשאכ ,םחר ועדי אל םוסיכ רשא םימהו םהילע הדריש

םירעב םש ויה ילוא ?הלא םייח תובבר וחמנ ןידב םאה :הלועו תעקוב המויאו השק הלאשו
.רבד תונשל ידכמ ויה םישלח ךא ,העשרה הארמל באכ םבל רשא ,תכל יביטימ טעמ-יתמ ולא
הלא םידליו תוקונית ,אוטחל וקיפסה םרטו הכז דוע םשפנ רשא םידליו תוקונית םש ויה יאדו
?ופסנ המל

.תעמודו תדמוע ,תלאושו תדמוע ונבלבש דסחהו םימחרה תדמ

אלמיו הבריו הרפי אוה תרחא וישרוש םע רוקעל שי עשרה תא :תנעוט התמועל ןידה תדמו
.ץראה לכ תא

:קעוצו םימשל ויפכ אשונ ,ולהוא חתפב ירבעה םהרבא דמוע

ןודת לא - הצור התא םלוע םא .ןידה תדימב םלועה תא ןודל לוכי התא ןיא ,ארונו םויא ידש
.דמוע םלועה ןיא הצור התא ןיד םאו השק ןידב

הז טרפב הדלותה ןיד חיגשמ וניא .םינודז םימבו תירפוגבו שאב ,םחר ילב םינוע םימשה ןמו
תנתינש ןוויכמ .ומע םירחא ףרושו ומצע תא ףרוש עשרה .תומלשב אוה הדלותה ןיד .רחאו
.עשרל קידצ ןיב ןיחבמ וניא בוש תיחשמל תושר

קרו ,תירפוגהו רוטיקהמ רואה ךכדזמש רחא קרו ,שאה יננעמ םימשה ורהבתנש רחא קרו
- ןידה השענו םייתסנש רחא קרו ,םימה ינפ לעמ ףצקה דרויש רחא

:תרמואו בלה תא האלממ ,דסחה תדמ הלוע בוש

ירעשב תבשלו שאר םירהל עשרל ןתינ לא .הב תומל אלו הדבעלו הבשייל ונל הנתינ ץראה
םודס לרוג ונל ויהי .והערב שיא השענ לא ,םימהו שאה ונב םישועש המב םדא ינב ונייד .ונירע
םתעשר עמשמל העווזל ,םלועל העווזל הרומעו םודס םש רמשי .תורודל חקל ,חקל הרומעו
ונייח ויהי לא .הז חלממ תלעות קיפנ ,חלמל םצרא התייה םא .םהילע דריש שנועלו חקללו
.דוע םילפת

.םייחל הב דומענש ידכ םיבוטו םיקזח היהנ םלועל הרכה אוה ןידה תדמ םא


תינידמה הפמב תוכפהמו
ללגב ונלש המדאה ינפ לע הללוחתנ רשא הכפהמה הארמל םיהובו םיהות םידמוע ונא דוע
וניניע דגנל םישחרתמ ,םייארפה עבטה ינתיא תרזעבו ונידו םיהולא ןוצרב ,םדא ינב תעשר
םדא ינב לש תוטשפתההו הטילשה ןוצר תובקעב םלועה לש תינידמה הפמב םיריבכ םייוניש
.םיעדוי ונא ןיא הלאב םיהלאה לש םקלח תא קרו .ברק יסוסו תואבצ חוכב ,םיכלמו

ידי לע (ןומאונ) ףומ שוביכ .םורדב תללוחתמה וז איה ונבגל רתויב הבושחה תינידמה הכפהמה
תאצמנ רשא הרידאה תירצמה המצעמל ץק םש ,וריבח ,םיריכשה ליח תרזעב םיסוסקיהה
ךא ,התואמצעו הלת לע יבת תדמוע דוע וז הרישע ץרא לש המורדב .תוררופתהו הדירי בצמב
.סולינה לש יעצמאהו ןותחתה וקלח אלל והשלכ ילכלכ וא ינידמ ךרע דוע הל שי םא קפס

.םירצמ לועמ ונצרא הררחתשנ םוקמ לכמ .םירצמל שדחה ןוטלשה ומע איבי המ רורב אל
ףוחבו םיה ךרדב ןוטלשב היה םירצמ לש הניינע רקיע יכ ,רתויב דבכ היה אל הז לוע םנמא
יררהה רוזאל םג היתואבצ םילוע ויה ןמזל ןמזמ ךא ,תירגואו לבג דעו םילגע תיב ןמל םיה
.(הנש האמ ינפל ישילשה טרסוניס ידי לע םכש לש השוביכ לשמל)

םירצבמה .סיסב קר םהל תשמשמ ונצרא .םיסוסוקיהה לש עסמה תרטמ עודיכ התייה םירצמ
ןיב התחירפל םיעייסמו ץראה תבוטל ללכ ךרדב םה ,םיקהל םיכישממו ומיקה רשא םיברה
.וב םייורש ונאש יאבצה ןוחטיבה תובקעב ןיבו םירוציבל ביבס םיחתפתמה םיבושיה תובקעב

הנש תואמ שמח ינפל ךלמש לודגה ןוגרס זאמ .חרזמ ןופצו ןופצב תללוחתמ וזמ הנוש הכפהמ
המצעמ םיקהל הזכ לודג ןויסינ דוע השענ אל ,םיתחה ץראל דעו םיירהנ לש בחרמה לכ לע
ורבע הנש םישולשל בורק ,לפרמא אוה יברומח ידי לע םויה השענ רשאכ ,בחרמה לכב תחא
ימ - ופוסו הריבל התוא הלעה אוהש לבב ריעב הטעמ ותליחת .ותוכלמ אסכ לע הלע זאמ
םניא ןויגההו םינמיסה םע .הקזחו הלודג ץראל לבב התייה הסראל תליפנ םע םויכ .ונרושיי
.לשב ירפכ וקלחב יראמ םג לופית ירה םיעטמ

ךלמכ תורודה לכל הראפתל היהי ומש .יברומח לש ומש הלע ןגראמו שבוכ ךלמכ קר אל ךא
ויה דוע םיקוח רפס רוציל ךלמ דוע הסינ אל םלועמ ךא .רמושב ויה דוע םיקוח תוחול .קקוחמ
רשאכ ךכ לכ רדוסמו בחרנו םלשומ םיקוח רפס רוציל ךלמ דוע הסינ אל םלועמ ךא .רמושב
תונורקעה לע טורטורפב דומעל ךרטצנ דוע .לבב ריעב רשא ךודרמ ינהוכ תרזעב יברומח השוע
דוע ליטהל ןיא ךא .ונילא עיגה הז ךא ןושארה וקתעהש ,הז םיקוח רפסב רשא םייטפשמה
.לעפמה לש ותלודג םצע תא קפסב

םיילכלכהו םיינידמה ונרשק רתוי םיקודה תוצראה תברק ףקותב םא :ונא םיעדוי ןה תאז יכ
הרפמו הצוחה רהנה .תרפה ימיממ רתוי ונא םיתוש תיתוברתו תינחור הניחבמ ,םירצמ םע
.ונדגנ םרוז סולינה .תרפה תורוקמל רתוי םיבורק ויתורוקמו אב ןופצה ןמ ונצרא תא היחמו9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג