:תוצח רחא

קמעה תא הסכ תוומה םי

(דחוימה ונחילש תאמ)הלגתנ םידבכה םיבעה ירוחאמ םואתפ עיפוה רשא אלמה חריה רואל :תוצח רחא ןורבח ירה
לכמ :החרזמ םהינפו ןורבח ירה לע רקובה זאמ םידמועה םישנאה ינומה יניעל העווז הארמ
אל ,הברעה לש רתויב הרופה קלחה תא הוויהו חלמה םיל תימורד ערתשהש םוצעה חטשה
.רכז רתונ

ולוכ חרופ ןדע ןוגכ וקירוהו םייח ושעג דחא םוי ינפל דועש תומוקמהמ הלוע תוומ תממד
.הקשמ

לכ תא הסיכש םיה לש המויא תאז לכבו תישירח הימה קר העיגמ םידמוע ונא וב םוקמב
םיהכ םידוא תובנז םילחוז דוע םשו הפ .לכב תוומה תשגרה לע ףיסומ רקה חריה רוא .חטשה
ןיבמ והשימ לפונ םעפ ידמ .דירחמ םיתמ ןבולב הלילה תורמל ןיבלמ ולוכ בחרמה ךא ,ןשע לש
תחרובו ףרוע הנפמ ,המויא החווצב תצרופ השיאו שי .תישירח הבבי בביימו וינפ לע םיפוצה
םיאופק םידמוע םישנאה לש םבור ךא .העווזה תא תוארל ןיא םשמש ןורבח יתב ןיבל הברעמ
הנהוכו שישיה הכלמ קדצ יכלמ עיגה תועש שולשכ ינפל .םירבד ילבו רמוא ילב םהיתומוקמב
ודי ףכשכ םיבשוי םהינש .ירבעה םהרבא ידי לע אשינ עלס לע בשוי אוה זאמו ,םלש ריע לש
טילמ קר ןמזל ןמזמ .הכיפהה איג לא הטמל םימליא םיטיבמו ינשה לש ודי ףכב דחאה לש
שיא ךא ,םהיניב ופילחה תורופס םילמ קר .ויחלמ העמד החומו וידיב וינפ תא ינשה וא דחאה
הטמלמ םילועה םוחה ילג תורמל .וז הארונ העשב הלא םיהולא יארי ינש ורבדנ המ עמש אל
...תוומה םי :שחל ריעה ינקז ןיבמ והשימ .ןמזל ןמזמ תרומרמצ ףוגב תרבוע9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג