םיסוסקיהה ידיב םירצמ

וטילש תואבצל הענכנ ףומלש הלרוג םתחנ תאזבו ,רוצמ ישדח העבש רחאל לומתא הענכנ םירצמ יכלמ ריע ףומ ןעוצ
אל תראופמה םירצמ תוכלממ ,תיסוסקיהה השילפה דגנ הכרעמב הנש םירשע הדמעש םירצמ
שדחה ץחלה לומ דומעל לכות איהש הווקת ןיא ךא ,יבת ותריבו .ימורדה רוזאה אלא דוע רתונ
.ןופצהמ םישלופה לש

םישדקמ .תומש הב ושעו תירצמה הריבה ריעל םויה וסנכנ וריבחה ילייח לש תורחבומ תודיחי
ריעב וררתשנ רשא תופגמו בער-יתמ תופוג םיאלמ ריעה תובוחר .ודדשנו וסרהנ םיראופמ
שדקמב ;טלחומ בער - ץראה יאנתב ושוריפש השעמ .הביבסב תוברה םימה תולעת סרה ללגב
םירצמה .ץראה לכ לע ןוילע לאכ ער לאה םוקמב חתוס לאה לספ ךלמה תדוקפב הלעוה ער
.תס לאה םע חתוס תא םיהזמ


ברקב יסוסקיהה בכרה

ידמ איה הקוחר יכ ,הריבכ ףומ תא םייקי אל םיסוסקיהה ךלמש רבד יעדוי םירסומ תאז םע
ריעה איה ,ןעוצב ןאכ וא (סיתסבוב) תסביפב היהת הריבהש םיחינמ .ולש ינופצה ףרועהמ
.םירצמ לש ינופצה רוזאה שוביכ םע הבש 12 ינפל המקוהש השדחה


תיאמצע-הנוילעה םירצמ
לש ותוחאו ישילשה טאחמ ינמא לש השישיה ותב (הייפיפיה קבס) ורפנ-קבס העיגה הנה .יבת
התווקת הדבא אל דועש הערפ תב הזירכה האובב .יעיברה טאחמנמא ףומב ןורחאה טילשה
ירבדב םעפ אל עריא רשאכ יבתמ רמולכ ,הנוילעה םירצממ בוש אובת התעושיו ,םירצמ לש
סמל היהת אלו תיאמצע הנוילעה םירצמ ראשית םינפ לכ לע .םירצמ לש םיראופמה הימי
ער טולשי דוע ,ב"יה תלשושה לש םיראופמה הימי ובושי בוש דוע .םייתאיסאה םישבוכל דבוע
.התעדוה תא הערפ תב המייס ."םירצמ רהנ לש וכרוא לכל9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג