לבב תואבצ ידיב הלפנ הסרל

- המורד חרוב הסראל ךלמ ןיס-םיר
תילבב הירפמיא םיקמ יברומח(תרפה תועידי תונכוס)

ידי לע םויה השבכנ ,םינשב תורשע ךשמב ןיס םיר ךלמה לש ותריב ,הסרל - ןסינ ,'ד ,הסרל
.הנונשאו ,יראמ ,לבב יכלמ לש םהיתואבצ

,לבב ךלמ ,לפרמא-יברומח לחנ רשא רתויב ריהזמה ןוחצינה ,קפס לכ אלל ,אוה הסרל שוביכ
ומכ הומכ וז ריע לע יברומח לש ותוטלתשהו ,ימורדה חטשה לכל חתפמה איה הסרל .הכ דע
.ימורדה םיה דע - הזה חטשה לכ לע ותוטלתשה

ןיס-םיר םא ןיידע רורב הז ןיא .המורד וינפו הריבהמ חורבל חילצה ןיס-םיר חצונמה טילשה
,םינפ לכ לע ,םיינופצה םע תודדומתהב םעפ דוע אובלו שדחמ ויתוחוכ תיראש תא ןגראל הסני
.שארמ תויופצ הזכ ןויסינ לש ויתואצות

תיעיברה האלמה םתפקתה תא תומדקומה רקובה תועשב וכרע הנונשאו ,יראמ ,לבב תולייח
לש ינופצה דצב ונחש ,יברומח ילייח .וחילצה םעפה .עובש ינפל הסרל רוצמ תלחתה זאמ
םג ונתנו םינפבמ ריעה ירעש לכ תא וחתפ דימ .הכותל ורדחו ריעה תומוח תא וצרפ ,הסרל
.ריעה לע רעתשהלו סנכיהל (חרזממ הנונשא ישנאו ברעממ יראמ ישנא) םתירב ילעבל

הסרל תא ובזע - תואמ המכ - דעומ דועב ריעהמ חורבל וחילצהש םוקמה ישנאמ הלא
םילייחה ידי לע גרהנ ,עירכמה ובורב ,ראשה .םייחב וראשנו ריעב היה רבכ ביואהשכ
.םישבוכה

ןורחאה עגרב - ףתתשהל יראמ תטלחה

- ינידמה ונרפוס תאמ -היה ךירצ וליאכ הארנ היה ןיס -םיר דגנ ועסמל יברומח לש ותאצ ינפל ןורחאה עגרה דע טעמכ
.ואבצו יראמ ךלמ ידעלב המחלמה תא להנל

וילא ףרטצהל ,םיישדוחכ ינפל דוע ,לבב ךלמ תאמ תשרופמ הנמזה םיל-ירמז לבק םנמוא
ותירב לעב ,םיל ירמזו ,ותוא הניכ אוהש יפכ ,"עירכמהו לודגה עסמב" הנונשא לש הכלמלו
דחאו ץוחה דרשמב הובג דיקפ ,דדא םירי םלוא .וז הנמזה לבקל הטנ ,יברומח לש קיתוה
תויהל ליחתמ" יברומח יכ ונעטב ,הזכש דעצל תופירח דגנתה ,םיל ירמז לש םיישארה ויצעוימ
."קזח ידמ רתוי

:דועו תאז .רתויב םינמאנ תורוקממ יל עדונ ךכ
ירמזל ריכזה ,לבב ןיבל יראמ ןיב דדונ רירגש לש דיקפתב תובר םינש הז אוהש ,דדא םירי
,םויכ .הסרל ךלמ ןיס םיר לש "ןמאנה ודידי" יברומח היה רצק ןמז ינפל ךאש הדבועה תא םיל
תירב לעבו דידימ הז ךלמ ךפהנ ,ןיס םיר לש ותרזעלו ותודידיל קקדזהל קיספה יברומחש
.דחא רפסמ ביואל

לבב לש הלאל ויתוחוכ תא ףרצלמ ענמנ אוהו ,הנושארב ,םיל-ירמזל ול וארנ הלא םירבד
וא - יברומחל ותונמאנו ותודידי תושגר ךלמה בלב ורבג ,דעומה ברקתהשכ ,םרב ,הנונשאו
.יברומח וב םקנתי הלועפ ףתשל ברסי םאש ששח יכ רשפא

.ךלהו - ותעדב ךלמנ הכ ןיבו הכ ןיב9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג