יראמ לע םייאמ ןימינב טבש

?תותיאה תטיש החנעופטבש לש תותיאה תא חנעפל חילצהש םיל-ירמז ךלמל עידוה םוננאב אבצה דקפמ .יראמ
.יראמ לע תולעל דמוע טבשהש תולגלו ,ןימינב

:םוננאב רגישש העידיה חסונ הזו
.םהלש תותיאה ידיפל תא ולעה ןימינב לכ .ןאבורוזל יתעגהו יראממ יתאצי לומתא
ןימינב ירע לכמ הזמ האלהו .ןאלשימל קולומ-םוליאמו קרלומ-םוליא דעו ןאלשיממ
ויה הכ דע םא .תובושתו תולאשב בושו ךולה תותיאה ידיפל ואשנ הקרט זוחמב
תא אוצמל יתחלצהש יל המדנ ףוס ףוס ירה ,אוושל תותיאה תא חנעפל יצמאמ
יפל .ןוכנ יחונעפ םא תיפוס ךלמה ינודא ךל עידוהל הווקמ ינא רחמו םינמיסה רשפ
התא אצתש הלילחו סחו ריעה לע הרימשה תא ריבגהל ינא שקבמ העש יפל .ןוכנ
.ריעה ירעשמ ךלמה

(ןימי) םורדב ונכש לע ךכ יורקה הז טבש ,םישדח העברא ינפל ןימינב טבש דרמתה רוכזכ
,םיל ירמז לש ואבצב םיריכש ליח ויה הכ דע .םתרובגב םיעודיה וריבח ינבמ אוה יראמל
.ולשמ הנידמ םיקהלו בשייתהל הז טבש לש ונוצר תא הזב םיאור שי .ודרמתה תעכ ךא

איה םתחלצה תורדוסמ תחא .םלש זוחמ לע טלתשהל טבשה חילצה םיטעמ תועובש ךות
תומוקמב םידיפל םיקילדמ םה .םיקחרמל תועידי תרבעהל ואיצמה רשא תותיא תטיש
.םוקמל םוקממ תופוחד תועידי המוצע תוריהמב םיריבעמ םימכסומ םינמיס תרעבו םיאשינ9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג