!הנכסב רעוצקמעל לעמ רשא ןשעה תורמית תצקמב ולדלדנ רשאכ .רעוצב הערל יוניש לח ברעה תועשב
םי ילג :םמד תא איפקהש הארמ תומוחה לע םיפפוטצמה ריעה יבשות יניעל הלגתנ רעובה
לכל ,םידישה קמע לש חטשה לכ תא ןבל ףצקבו םויא שערב םיפיצמו ןופצהמ םימרופ חלמה
.בחורה

יכ ,ורצעי אל םימה ,םודסו רעוצ ןיבש תודשב הרצענ המ םושמ שאה םאש היה רורב התע
ןיעטהל דוע קיפסהש ימ .לכה תא הפקת הסונמה תלהב .ןופצב היתויחאמ ההובג הניא רעוצ
.ויתונבו טול םג וארנ םיחרובה ןיב .הרהה םיחרוב םלוכ ,תוקיר םידיב ימו רומח לע אשמ

תורודמ םיקילדמ םה .םירהב רשא תורעמב הלילה תועשל הסחמ םהל םיאצומ רעוצ יטילפ
ועיגה אל ןידע הלא תורוש תובתכנשכ .הביבסב תוללותשמ תועזעוזמ רשא ףרט תויח תמיאמ
.ורצעי ןכיה תעדל ןיאו רעוצ דע םימה9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג