םירצמ תרטע הלפנ ךיא

(ינידמה ונרפוס תאמ).הנש םישימחו םייתאמכ הכשמנש םירצמ לש רהוזה תפוקתל ץקה אב ףומ תליפנ םע

היה הדסימ .תראופמה ב"יה תלשושה לש הנוטלשב םירצמ הדמע הנש םייתאממ הלעמל
ןוטלש םיקה אוה .רבופיא תודיתעה הזוח אבנ לאוג לעכ וילעש יבת דילי ןושארה תאחמנמא
תמוח" םשב העודיה הלודגה המוחה תא הנב ,הכאלמ ילעבו םירחוס ידיב עייס .קזח יזכרמ
.םיסוסקיהה ידי לע הצרפנ הנושארל רשא "לשומה


.םירצמ יכלמ ילספמ םיבר ועגפנ תוברקה תעשב
...ינשה טריסוניס ול עראש המ הנה

:הב רמאנ רתיה ןיב ןוטלשה יכרד תא ןושארה טרסוניס ונבל הרוה הפיה ותאווצב

,ינב ךיניתנמ לדבה
.דידי אלו חא אל ךבל תא אלמי לא םדא ךילא ברקי לבל ךבל דבכה
.הב םינומא ןיאש הרתי הבריק ינפמ ינב רמשיה
.ךייח רמוש ךמצעכ התא היה ךתבשב ףאו
.הרצ םויב ךל רזוע ןיא יכ

השק ןכאו ,תלשושה לכל השוריב הרבע איהו ונב תא תאחמנמא דמיל וז השק ןוטלש תמכח
.טרסוניס וא תאחמנמא תומשב םיכלמ ואב הז רחא הזב .םילעפ בר םג ךא ,ןוטלשה היה
תיישעת תאו יניסב תורכמה ילעפמ תא וחתיפ .בול לעו שוכ לע ץראה תולובג תא וביחרה
.תראופמה תשוחנה

םגא תויהל ךפה םויאפב הוונה ,ישילשה תאחמנמא תושעל לידגה יאלקחה חותיפה חטשב
רשועה .הנידמה תולעת לכל לפש ימיב םימרזומ םימה ויה םשמ .סולינה ימ ורבצנ ובש יקנע
:וילע ורמאש דע לודג הכ היה וימיב
אוה ןוזמ - ךלמה
.היוור - ויפו

לע ץקה עיגה התע .ןוטלש לכ הארנכ ןוונתמ בוט בורמ תוכלמה תדירי הלחה ותומ ירחא
הסנמ (תמסרופמ הייפיפי התייה םעפ) תיעיברה תאחמנמא לש השישיה ותב .וז תלשוש
.יבתב השדח תלשוש םיקהל

ץראב ונא וננויסינ .תעדל השק - םיסוסקיהה ןוטלשב וז היירופו הלודג ץראל הל יופצ המ
תבחרנ הכ ץראב ןוטלשל המוד םירעב ןוטלשה ןיא ךא ,קהבומ םחול םע םה וללהש חיכומ
.בר ינוגרא יזכרמ חוכ תוכירצמ תיתוכאלמה האקשהה תויעב .םירצמכ

םייתאמ .םירצמ יליכשמ ןיבל םישדחה םישבוכה ןיב תינחורה המרב בר שרפה שי ןכ ומכ
.םירצמב המוצע תינחור החירפ תונש םג ןה תונורחא םינש

תירקיעה הלודגה התייה ךרעב הנש ףלא ינפל םירצמב הנושארה החירפה תפוקתב םא
םילעפמ ןמיסב הדמע הנורחא הלודג תפוקת ירה ,(תודימריפה תפוקת) המוצעה היינבב
.הנוילע תיעדמו תיתורפס תוליעפו םילודג םיילכלכ

.ולאה םינשה םייתאמ ינב םה תובר תוליפתו דומיל ירפס ,תוגהו הריש ירבד ,עדמ ירפס

וללצ רשאכ היישנה םוהתב וללצי םה וא הלא םיכרע לע רומשל םישדחה םישבוכה ועדיה
?ץרא לע ןברוחו שדח שבוכ אוב םע רבעב הבשחמה יגשיהמ הברה ודבאו

.םייתוכאלמה םימגאהו תולעתה לרוגל םירצממ םיטילפ ברקב הרומח הגאד תעבומ ןכ ומכ
םהימימ תא תולבקמה תוצראמ םיאב םה .הלא ומכב םיסוסקיהה םיסונמ אל ףוס ףוס
.שדחה שוביכה תובקעב ילכלכ ןברוח םירצמל יופצ אל םאה .םימשמ

.בורקה דיתעב רבכ םירבדה וררבתי ילוא9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג