"דכא" יניעב היבשויו היתודלות ונצרא

הריציל םיששו םייפלא ןסינב ב"יההש רשא ,חלכ דילי דשכפרא דמולמה תאמ רמאמ םסרפ "דכא" םסרופמה יעדמה ןותיעה
ץראה יבשוי ונחנא ףאש ,הילע םירבד םסרפו הבחרלו הכראל התוא רובע ,ונצראב ןמזמ אל
.בחרנה רקחמהמ רתויב םיניינעמה םיעטקה תא ונארוקל הזב םינתונ ונא .םהילע ונעדי אל

רפסמו היממע רפסמכ היתומש רפסמש וז ץרא לע רמול ןתינש ישארהו ןושארה רבדה
ץרא םשה ץופנ הנורחאב ,"וניתר" םירצמב ,"ורומא" וננושלב) ,הינכש רפסמכ היתונושל
.הזמ הז ךכ לכ םיקוחרו םינושה םיפונה וברי ךכ לכ ןטק חטשבש הומכ דוע ןיאש אוה (ירוחה
:היבשוי ןכ ץראכו .םיחרופ םיקמעו תוירבדמו תולפשו םימגאו םימיו תויאגו םירה ץרא
יתרבע יעסמב ןה .םהינימל םידדונ רבדמ יטבשו ,םישגרג ,םיסובי ,םיתח ,םיריבח ,םירוח
.םיברה הינווגב וז ץראל הינש יתאצמ אלו ,יל המדנ ולוכ םלועב

ונאצמו ונרקח ןכאו .םש ינב הלוכ תסלכואמ ץרא איה וז ברעמ ץראש ונמאה םשל ונאבש ינפל
.םדק ימיב םנמא היה ןכש

םאה) לאערזי קמעב ,םיה ףוח ךרואל ,ץראבש םיכומנה םיחטשב ובשייתה םש ינב לש םבור
םורדב אלפנה םידישה קמע ללוכ וכרוא לכל ,ןדריה קמעו (?ותוירופ דעבו ודעב רבדמ ומש ןיא
בחרמ ,וב היחי אל גד ףאש חלמ ולוכש םי םע לבוג דציכ !אוה אלפ הז ףא ירהו) .חלמה םי
.תימשה תולחנתהה הבר אל םירהב .(שממ רואיה ץראכ ,ןדע ןגכ אוהש הרופ

יכרצ :אלפ הז הנהו .תרפה ךרואלש ונלש תומדאל המודכ ,לועיתו זוקינ וכירצה הלפשה יחטש
,םימה תקפסא לעו תודובעה לע חקפיש יזכרמ ןוטלש ונלצא וחימצה תרפה ימ לש תוסיווה
ינפמ םא .המ םושמ תעדל ןיאו ,יזכרמ ינידמ ןוטלש רוציל םויה דע החילצה אל וז ץראש דועב
ןופצמ םינכשה דצמ תודימתמה תוערפהה ינפמ םאו יתכלממ ןורשכ ילעב םיבשותה ןיאש
תרתובמ הרקיעב ץראה הראשנ ןכ לע .ינש דצמ םיינופצ םימעו דחא דצמ םירצמ .םורדו
.תונייעמ וא לחנ ,רהנ דיל ,ביבסמ חטש לע תוטלושה תורצובמ םירע םבור .םייאמצע םירוזאל
תא ונב םה .םימשל תערכמה העפשהה התייה םירחא םימע ינב יוביר םע םג ,םוקמ לכמ
לשמל תומסרופמ םירע יתש .םהיתונומא תאו םנושל תא וטילשה םהו תונושארה םירעה
,הנש תואמ שמחכ ינפל הברח הינשהו תחרופו תמייקו הרירש הנושארהש ,חרי תיבו וחירי
.חריה לאה םש לע ךכ תוארקנ

לע ןבומכ העיפשה חרזמ ןופצב דכא לעו םורדב םירצמ לע הרבעש הלודגה ןיינבה תפוקת
םיקמע הל ביבס .הנושאר הגרדממ רחסמו הישעת ריע התייה חרי תיב .ץראה תוחתפתה
ןופצמ רחסמה יכרד םא לע המצע איהו הגדה תרישע המיסקמה תרניכ הל ןופצמ ,םיירופ
תורדקה תכאלמל תואלפנ תואמגוד םויה דוע יתאצמ ריעה תוברוח ןיב .ברעמו חרזמו םורדו
.הב

םילקאה םג .רהה בושיל התוא הפחדו הייסולכואה תא התברה םיקמעב הברה תוחתפתהה
םלוכ תורעי יסוכמ ויה םירהה .הלפשבש תוחלה אלל ,םלועב םיחבושמהמ ןאכ אוה יררהה
תא וחירקהו הז אורב תכאלמב ומיזגה ףא תצקמבש םשורה יל שיו םתוא ארבל ךרוצ היהו
.הבוטל הז םא חוטב ינניא .םירהה

וז) ןורבח ,זכרמב םלש ,ןופצב םכש ,יזכרמה יררהה רוזאה ישארב תונכוש תובושח םירע שלש
לע םיירצמ םילייח ומחלנ םימעפ אלו םעפ אל .םורדב (וריבח ינב הונב ,םירעבש הריעצה
םויהש הרוצבו הלודג ריע םכש ןיבו םלש ןיב הדמע דוע הנש תואמ עברא ינפל ךא .םכש תומוח
ןיבל וחירי רוזא ןיב השמיש איהש רוביחב הברה התובישח ,יע היורקו ,תוברח לת אלא הנניא
לכו ריעל ויה וז ךותב וז תומוח שולש .םנסוחב תואילפמ םויה דוע םינבאה תמוח ידירש .םיה
.הייבוע תומא רשעמ הלעמל המוח

תודתיה בתכו דכא ןושל .תיתוברת תודיחא תוחפל האב ץראה לע וטלתשה םירומאה רשאכ
המוקמבו יע תברקב .חרי-תיבו יע תא םעסמב ובירחהש םה םה .היבשותו הירע לכ תא ודחיא
.תכשוממ החלצה אלל ךא וז הבוט ץרא לע טלתשהל םעפ אל התסינ םירצמ .לא תיב תא ונב
לבגב ןופצב היה םירצמ לש התזיחא רקיע .וירעו ףוחה ךרואל דמעמ ושבכ רתויה לכל
.תירגואו

םירוחה עסמ .דבלב דחא רוד ינפל ץראה לע רבע ירומאה שוביכה זאמ רתויב לודגה עוזעזה
ךרד עיגהו רבע ףטש ,לקדיחהו תרפה לש ןופצה תולילגב ,ונצרא לש ינופצה קלחב םג עגפ רשא
רכיכו ןדריה ךרואל לגר ביצהל וסינ דוע ,רמועלרדכו יברומח ,ונצרא יכלמ .םירצמל דע וז ץרא
תניחבמ בושחו ,םורדב תורכמב רישע ,הז אוה רישע ץרא לבח יכ ,חלמה םיל ביבס ןדריה
ינבמ ינורבח טפוש לש ותושארב ,רכיכה יכלמ .רוכזכ לשכנ הז ןויסינ ךא ,תירחסמה הרובחתה
תא וללוב רשא םה םה םירוחה .ונילייח תא ושרג ,(רואמ ואצומו ומש םרבא ינמוד) וריבח
תינופצ דועו טררא ירהמ ,ןופצה יררהמ עודיכ ואב םה .דחא םע ינב םניא םמצע םה יכ ,ץראה
.םידדונ םיימש םג םהילע וחפסנ ,םהמ

.םירוחה ורבע רשאכ וזכ תוריהמב םישבוכ לש לג רבע אל םלועמ

םיניינב םימיקמ םה םפרועב רבכו תחא ריע לע םימחול םהילייח דוע .וזחאנ םג ,ורבע קר אלו
ץראש ןכתי ,ןכא .םהלש המחלמה בכרו המחלמה יסוס תמיא תא עדי אל ימו .םירצבמו
לע םתוטלתשה םע וישכע קרש הארנכו הברעמ ונפ םה .םתשילפמ ונתוא הליצה וזה ירומאה
יכלמ" םש לע הארנכ ,סוסקיה םשב םתוא םינכמ םירצמה :בגא) .םעסמל ץקה עיגה םירצמ
.("םיסוסה

.הקיתוה תימשה הייסולכואב ברעתהל םישבוכה ולחה הז שוביכ זאמ

קר אל ךא ;םירעה תומוחו םילודגה םירצבמל תודוה הנושארו שארב ,ןיטולחל ונוש ץראה ינפ
יתב םג .הלאה םיסוסקיהה-םירוחה םמע ואיבה תושידח תותשקו המחלמ יסוס - םירצבמ
תונבל וגהנ רשאכ םירדח לש תובבוגמו תופופצ תורוש דוע אל .הב ונב םיאנו םיבחרנ םירוגמ
.םהיניב תימינפ רצחו םיחוורמ םירדח ,ץע ידומע לע םיכמתנה םיכורא תומלוא םא יכ ,הכ דע

תא םיבושה םהלש םיטישכתה ןיע םיביהרמ דוחייב ,רוצייה תא םג םה םיחתפמ תאז םע דחי
ואיבה םהש ןוחטיבל תודוה םיחקול םה םירעה יכלמו םירבגה תובל תא םג ךא .םישנה בל
םהילייח בטימ תא םנמא .רבדמ יטבש לש תופוכתה תוטישפה ינפמ הילע םירמוש םה .ץראל
.ןוגראב םחוכ ןיא ,םה םלועב םימחולה יבוט םג םא וללה ךא ,וריבחה ברקמ םיסיגמ םה

םתוא דכליש המ ןיא .תאזה ץראב יזכרמ ןוטלש םק אל ןידע - רבדה אלפומ - ןכ יפ לע ףא
,ונלש ךדורמ בוהא יברומח ךלמכ העד לודג גיהנמ םהל ןיאש וא תחא הנידמו דחא םע םתויהל
.לקדיחו תרפה ימעו ירע לכ תא דכלמה

ולא םירע תברקב .םירדוהמ תונומראו םירצבמ ןהבו תולודג בכר ירע ומיקה םיסוסקיהה
.םירעב םילשומה םינודאה תוסחב םידבועו םייחה ,המדא ידבוע תועיבקל םיבשייתמ
םעפ ידמ םיטשופה ,םידדונה םיעורה לש םתובשייתה תא הבר הדימב םיענומ םיטילשה
.ץראב

(םירבע םמצעל םיארוק) וריבחה ןיבמ :ןורחא ןורחאו .דואמ דע תניינעמ ץרא םוקמ לכמ
רצוקמ ,םינושמו םינוש םירבד ךכ לע יל ורפיסו ,הנומא יניינעב תושדח תוחור םג בושנל ולחה
ותנומא לעו וילע תובר ךא ,ינורבחה םרבא אוה ,םהינקזמ דחא םע שגפיהל יתחלצה אל ןמזה
.אבה ירמאמב ךכ לעו .םלש ךלמ קדצ יכלמ ודידי יפמ יתעמש הנושמה9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג