יברומח הכוה ךיא
םידישה קמעב םהרבא י"עתא רתוי דוע ושילחה םירצמב םינושארה םייסוסקיהה תונוחצינה .רבדה היה םינש רשע ינפל
ןוטלשב ב"יה תלשושהמ םירצמ יכלמ עודיכ וניינעתה אל ןכ ינפל םג .ץראב תירצמה העפשהה
המצעמה התייה תאז לכב ךא ,םהיפב היורק התייה ונצראש יפכ ,ונ'תר ץראב יאבצ וא ינידמ
.ונתונכשב רתויב הקזחה הנכשה

ודיב היהיש דחא םע תסלכואמ ץראב ןיא רשאכו קיר ללח וליאכ רצונ םיסוסקיהה תשילפ םע
הקלח לע דוחייבו .הילע ןיע שוטלל םיקוחרה ולחה ,הלוכ ץראה לע טלתשהל חוכה וא ןוצרה
.יחרזמה

םידישה קמע ,הברעה ,תליא ךרד םיירהנ ץראל םירצממ הליבומה ךרדה איה "ךלמה ךרד"
.הנושאר הגרדממ יאבצו ילכלכ םייח קרוע איה רומדתו קשמד ךרד םשמו ןדריה רבע חרזמ
דימת וז ךרד .תירגואו לבג ךרד םיה ךרוצל הליבומה םיה ךרד איה חרזמה ליבשב הנממ השק
.םיסוסקיהה ידיב הלוכ םויהו םירצמ ידיב התייה

הרקיה תשוחנה תורכמ ,המדאה תורצוא לא הליבומה וז ךרדל הבר תובישח תעדונ ךכל ףסונ
ונניא הז רקי רמוח .םירצמ יכלמ ידי לע תורכמה וחתופ םש ,יניסב רשאו ץראה םורדב רשא
ןיב ןויערה ץצ םירצמב ןוטלשה תשלחה םוימש ןכ לע אלפ המ ,תרפה תוצראב אצמנב ללכ
.הז בושח םייח קרוע לע טלתשהל ןמזה עיגהש תרפה יכלמ

םישלופה תירב
:םיכלמ העברא םהיניב תירב ותרכ ןכ לע
ךלמל סמ הלעמ אוהו תרפה לעש םיכלמה דחא דוע זא) לבב ךלמ יברומח אוה לפרמא
.(רידאה םליע
.הסראל ךלמ ןיסדרא אוה ךוירא
.תיבה שאר אוהו םליע ךלמ יראמאגאל ימליעה לאה םש ףוריצב רודוכ אוה רמועלרדכ
.םיוג ךלמ לעדת

הווש ,םה ,םיינרק תורתשע תא ושבכ .ךלמה ךרד לכ לע הלא םיכלמ וטלתשה קזב עסמב
םי םורדבש םידיש קמע דע המורד רתוי דוע ודרי םשמ ,יחרזמה ןדריה רבעב רשא םייתיירק
,םודס םירעה ובו םיהולא ןגכ הקשמ ולוכ יושע ,ךרדה לכבש רתויב הרופה חטשה אוה חלמה
םחיטבהב ,תליא איה ןראפ ליא דע המורד רתוי דוע ודרי םשמ .רעוצו םייבצ ,המדא ,הרומע
.ענרב שדק - רמת ןוצצח .םירצמל הליבומה ךרדה תא םג םהל

םרבא תדמעו דרמה
הרשע שלשה תנשב .תרפה יכלמ לש םנוטלשל ןותנ ץראה לבח לכ היה הנש הרשע םיתש
ךלמ באנש ,הרומע ךלמ עשרב ,םודס ךלמ ערב ,םידישה קמע לש םיכלמה תשמח תירב ומיקה
.תרפה יכלמ לועמ ררחתשהל התייה תירבה תרטמ .רעוצ ךלמ עלבו םייבצ ךלמ רבאמש המדא
ורגיש םה .ןורבחמ חרת ןב םרבא תא רקיעבו וריבחה יטבש תא םג תירבל ףרצל וסינ הליחת
לע רסא ףאו הדירמל ףרטצהל ברס םרבא םלוא .םודס ידבכנמ אוהש טול ויחא ןב תא וילא
עשר ןוטלש אוה םידישה קמעב םייקה ןוטלשהש ונעטב ,השעמב קלח לוטיל ויחא ןב טול
םישדחה יברומח יקוח דעו םיקיתעה רמוש יקוח זאמ םיירהנה ץרא יקוח וליאו תוירזכאו
.הרומעו םודסב ןוטלשה יכרדמ המכ יפ םה םיבוט

לע תולקב טלתשהל תרפה יכלמ וחילצה ןכ לע יכ ,קדצ (םהרבא ומש םויה) םרבאש רבתסמ
?עשורמו רזכא טילש לש ודצל דומעי ימ יכ ,רוזאה יבשות לש םתרזעל וכז אלש םידרומה

הביבסב רשא תוקומעה רמחה תוראב ךותל קמעה יכלמ ולפנ םידישה קמעב עירכמה ברקב
- וליא ,השרפה תמייתסמ התייה ךכבש ןכתיו .הברעמו החרזמ םירהל חרב םאבצמ רתונהו

קשמד ירעשב ירבעה םרבא
לכ תא םידדוש ולחה ןחבה ילב .רוזאבש םירבדב עוגנל אלש םיחצנמה תרפה יכלמ וניבה וליא
יבשב חקלנ טול .הדירמב ףתתשה אלש יפ לע ףא ,טול תיב לע םג ולפנתהו קמעה תורצוא
.דדשנ ושוכרו

החרזמ ירבעה םרבא לש רוזאה אוה ,ארממ ינולאל עיגה הרופה קמעהמ םיטילפה דחא
.ויחא-ןב לרוג לע םהרבאל עידוהו ,ןורבחמ

עגרכ םיפצמ םניא הזיבו ןוחצינ יעבש םישבוכה יכ עדי עודי .ןמז הברה ההש אל םרבא
- רוזאב רשא ותירב ילעב תא קיעזה אוה העתפה עסמל החונ העשה ןכ לע .דצ םושמ הפקתהל
וירענ הרשע הנומשו תואמ שולש תא םייסוסקיהה תותשקה בטימב דייצ ארממו לוכשא ,רנע
ותנומאו ורפס תיב יכינח םג םה ,ןרחמ דוע ומע רשא ותיב ידילי םה ,םימחולה םיעורה
רשא ,םיביואה הנחמ לע הלילב דחיו (םירופס םימי ינפל ונב לאעמשיו םרבא םע דחי ולומינ)
הלחה .ןבומכ החילצה תימואתפה הכמה .ירבעה םרבא ילייח רפסמ לע שלש יפ ותומכב הלע
דיל ,ןופצב רשא שילב תפסונ הכרעמל בצייתהל םיחרובה וסינ הליחת .תלהובמה הגיסנה
הבוחב םתוא ריבדה םרבא .הנופצ תגסל וכישמהו וכוה םש םג םלוא ,ןדריה לש ויתורוקמ
תא ליצהל אלא היה אל םרבא לש ועסמ לכש ןוויכמ .םישלופה וענכנ םש .קשמדל לאמשמ
וריזחה םה ,תירב םמע תרכ .יבשב םחקל אל ףאו םיכלמה תא םרבא גרה אל .ויחא ןב טול
רשא קשנהו שוכרה בטיממ םהמ םרבא חקל ןכ ומכ ,םייובשה תא םג ןבומכו ללשה לכ תא
.םמע

םיכרבמה שארב .וירעו רוזאה ימע לכ ידי לע הבר תובהלתהב לבקתנ הכרעמהמ רזח רשאכ
.םלש ךלמ קדצ יכלמ דמע

לכ ןוהמיתל ךא ,חקל רשא ללשה לכ תא קוחלו גהונל םאתהב םהרבאל עיצה םודס ךלמ
.רשעתהל אלו - רמא - שפנ ליצהל אצי אוה .לענ ךורש דעו טוחמ תחקל םרבא ברס םיגגוחה
שוכרמ תונהיל הצור םרבא אוה ןיא ,הרומעו םודס יכלמ וללוע רשא תוערה תובר םא םגו
.םלושי תירבה ילעב םימחולה לש םרכש קר ,עשרה

,הרומע ךלמ ינזאב והשמ שחל םודס ךלמ קר ,לכ יניעב םרבא לש וניח תא הלעה הז השעמ
.ול עיגמה לע רתוומה הז הנושמ םדא םע וגלגלש הארנכ

טול תא ונימ םהרבא תא דבכל ידכ ,טולל םסחי תא םתונשב היה ושע רשא ידיחיה רבדה
יאנתל רתויב הטנ אל םרבאש עדונ .ריעה יקוח לע רובעי אלש יאנתב םודס יטפוש ןיב תויהל
חיטבה קרו (...וילע הצחל ותשאש םירמוא שי) יותיפה ינפב דומעל היה לוכי אל טול ךא ,הז
.ריעב רטשמה תא ךכרלו םינידה תא קיתמהל ותלוכי בטימכ השעיש םרבאל

רתויב עזעזמה ערואמה ערא םייתניב .תרפב - יאדו הזמ רתוי ,זאמ ןדריב ומרז םימ הברה
ובו ול ביבסש םידישה קמע אוהו ,ץרא לבח ףיצה םיה :והומכ עדונ אל םלועב לובמה זאמש
.ליעל םירפוסמה תוערואמה וללוחתה

היהו שארל לפרמא הלע תרפה ץראבו לצינ טול קר .םהירעו םה ודבא הרומעו םודס יכלמ
...לודגה יברומחל9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג