!לצינ טול

רבד עדונ רעוצמ הנה עיגהש םדא יפמ .ןורבח
.הכופהה םודסמ טול לש האלפומה ותלצהרעוצב המוחה ירמוש וניחבה םודס לעו םידישה קמע לע הדריש ,האושה ינפל העש יצחכ
םירמושה וריכה וברקתה רשאכ קר .ריעה רעש רבעל הצירב טעמכ תברקתמה םישנא תצובקב
ומע .םודס ירעשב אוה טפוש יכ ,הביבסה לכב עדונ שיא אוהו ירבעה םהרבא יחא-ןב טול תא
טול הנע םירזה םה ימ םירמושה תלאשל .םינומלא םישנא ינשו תויפיפיה ויתונב יתש ויה
חרואל רעשה תא וחתפו םירמושה דוע וססיה אל ןכ לע .הריעה םיסנכנ ויתונבו אוה קרש
ישאר ןיבו ירבעה טפושה ןיב ךוסכס בוש ץרפש ובשח הליחת .וז היופצ יתלב העשב דבכנה
רטשמ הביבסבו ריעב וטילשה םודס יטפוש .םהיניב ןורחאה ןמזב םיכוסכסה ובר ןכש ,םודס
לע רבד רמול ברס טול םלוא .תורזגה תא קיתמהל םעפ ידמ הסינ טולש דועב יוכידו םימיא
הדרח תלטלט המדאה הלטלטנ רעוצ זכרמל עיגהל קיפסה םרטב ךא .ימואתפה ואוב תביס
.םשמ הלע דירחמ שערו תירפוגו שא ףצוה חלמה םי דעו רעוצמ הנופצ חטשה לכו

הרצענ ,הריעה העיגמ הניא שאהש וניחבה רשאכ ךא ,רעוצמ תלהובמ החירב הלחה הליחת
.םידישה קמעל לעמ תללותשמה העווזב ולכתסהו המוחל ולע םיבשותה לכו הסונמה

קר .ןוסאל הכומסה העשב אקווד טול לש תימואתפה ותעפוה רבד תא ןבומכ וחכש העש התוא
יהתו ,ותחירבש הדבועה הררוע ןוהמית .ךכ לע םישחלתמ ריעה ינקז ולחה רפסמ תועש רובעכ
?טפושה לש ותשא המלענ ןאל לכה לעו וינתח ינש תא טול ומע חקל אל היהת רשא הביסה
המ לע רבד ויפמ ליצהל ידכ טול לא תשגל שיאמ הכ דע הענמ לכב ןיידע תררושה הדרחה
.םודסב הליל ותוא שחרתהש9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג