םהרבא יהולא השעמ - םודס תכפהמ

(דחוימה ונחילש תאמ)םודס לע םידישה קמע ךפהנש הכיפההש תועומשה וכלהו וברתנ םירהצה תועש זאמ .ןורבח
יתונויסינ לכ .ותומד המו ומש המ עדוי שיא ןיאש ירבעה םרבא יהולא לש והשעמ אוה ,ותריב
קשמה להנמ ודבעש יל ררבתה תאז תמועל ,והותב ולע אלפומה ןקזה םע םירבדב אובל
וארקל שקעתמ הז רזעילאש יפכ וא ,םרבא ונודאמ רתוי אוה םירבד לעב יאקשמדה רזעילא
םיאבה םיטרפה תא ונממ גישהל יתחלצה תכשוממ רוחס-רוחס תחיש רחאל .םהרבא :וישכע
עדי םאה הדיחה רקיע תא רותסל ידכ הלא םיטרפב םנמא ןיא םאו ,םושלש םירזה רוקיב לע
.ומצעשכל בר ןיינע םהב שי ,אל וא שחרתהל דמועה לע הזה ירבעה

תא האר קר אוה .םויה םוחכ ועיפוהש םירזומה םיחרואה ויה ימ עדוי וניא רזעילא אוה םג
רבד ,אלימ .האנ הדועס תנכהב םירחא זרזמו ומצעב ןיכמ אוהשכ הברה ותושגרתהב םהרבא
רבוע לכל החוורל חותפ תיבכ הז םרבא לש ותיב עדונ ןכש ,רתויב הנושמ היה אל ןידע ומצע הז
אלא עמש ילואו) ,עומשל היה לוכי אל ויחרוא םע םרבא םהיניב ורבדנש המ לכ תא .חרוא
.רתויב הימתמ אוה ויפמ ליצהל יתחלצהשו עמשש טעמה .("םוסרפל אל" ותוא ריהזה םרבאש

הרשע-םיתש קר !בל ומיש) ול יואר אוהש שנועה ...לעו ותועשר לע ,םודס רוזא לע רבוד ןכא
.דעה אוה םרבא הבש תיטפשמ הריקחל החישה התמד הליחת .(!האושה ינפל תועש
ונילא ועיגה רשא תועומשה לכ תונוכנה" .םירזה ולאשו ורזחו ורזחו ולאש "?התקעצכה"
"?היתונבו םודס יעשפ לע (?ןאל)

יכ תומשאהה תא הלעהש אוה אל םנמא .לכוי אל רקשל ךא אוה בל בוט שיאש יאדו םרבא
תונעל ןבומכ ץלאנ םירקמה לש םבורב ."ואל" וא "ןכ" רוציקב תונעל קר לטוה וילעו ,םה םא
."ןכ"

הלהנתה הליחת .רוגינס תויהל ךפה רקחנה דעה .החישב הנפמ לח הריקחה םות םע ךא
,רזעילא לצנתמ ,םתא םיעדוי ירה) רבד יתנבה אלש טעמכש ולאכ תורזו תושק םילמב החישה
.(קשמדב רתשע שדקמב ןובשחה ידומיל תא יתרמג ישוקב ,תועד הגוה אלו םיקסע שיא ינאש

דסח לע רבידו ףקות לכב דגנתה םרבא .תפתושמ תוירחא לע ,יהולאה קדצה לע והשמ רבוד
קידצה :דחא טפשמ לע רזחו ץרפתה ףא םעפל םעפמ .(!םודסב םיקידצ) םודסב םיקידצ לעו
,םיירחסמ םיספל החישה הרבע רשאכ קרו .ההובג ,ההובג הלאכ םירבד דועו ?הפסית עשר םע
םודס תא "תונקל" הצרו חקימה לע דמע טושפ םרבא .והשמ ןיבהל קשמה להנמ ליחתה
.ועיגה הרשע דעו םישלש ,םיעבראל ריחמה תא ודירוה ,םישימח ושרד םה הליחת .םהידימ
ובזע םירזה םירחוסה .לעופל אצי אל הארנכ קסעהו הז םוכס םג םלשל אצמ אל םרבא ךא
.םהידיב םודסו םוקמה תא

עודי ןה" - וידי תופכ יתש ןיב ושאר תא לטלטמ אוהשכ רזעילא םייס - "ךכ רחא עראש המ"
."םכל9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג