םודס התייה תאזכאל .בקרה הרטשמו םודס לע בותכל ונל ןמדזנ םיימעפ אל םעפ אלש יאדוו םירכוז ונארוק
רגסהל םידישה קמע ישנא וסינ אוושל ךא . . . וז ריעב וננותיע לש ותצפה הרסאנ םניחל
תפוקתב דוע םייח ונא ןיא .םלצא השענהמ םלועב עדוויי אלש ידכ תשוחנה ךסמ ירוחאמ
לש ותיבש תולגל םג רתומ התע .תודוס ןיאו ריהמה סוסה תפוקת איה ונתפוקת .םירומחה
רחאל .םשמ ונועיגה תועידי הברהו ,םידחוימה וניחילשל םג החוטב הינסכא שמיש טול
הרזעל תודוה רוזאל חתפ המ ןמזל חתפנ קמעל ןופצה ימע ושלפשכ הלודגה המחלמה
לכה .בר ןמז הכשמנ אל דסחה תפוקת ךא .ירבעה חרת ןב םרבא דצמ ול האבש הלצהלו
.ריעה ישאר ידי לע ףדרנ םרבא לש ויחא ןב טול ףאו חכשנ

.דוע ןניאו ויהש ולא םירע לש ןידהו םייחה חרואמ תואמגוד המכ איבנ םא ונייד התעו

דוחייבו םירהה ןמ וילא םירויה םיקותמה םימה עפשמ ול האב ותוירופש ,הרופה קמעה
ךרדב תוחרוא ירבוע םיעסונה תובל תא ךשומ םוקמ דימתמו זאמ היה ,חרזמב םירההמ
רישע ןכ ומכ .הז ץרא לבחב חונל היה בוט .ברעמל חרזמהמ וא םורדל ןופצה ןמ הכורא
וא םתותיחשב ולאה םירעה ישנא םלוא ,ביבסמ תורכמה תורצואו םי תורצואב לבחה היה
םיליטמ םרוע תא םיטשופ ולחה .םיחרואהו םיכרדה ירבוע תא םיקיחרמ ולחה םתושפיטב
ךרד הסינכ .םשל רוסל םדאל ול היה יאדכ אל טושפש דע הלאכ םימולשתו םיסמ םהילע
ותנתוכ תא לישפה ,רשגה לש הז בוטמ תונהיל הצר אל םדא םאו .לקש יצח התלע רשגה
.םלש לקשב סנקנו ןידל אבוה ,שפתנו םידודרה םימב רבעו

"םירז םינכוס" תמיא
םירעה ישאר וששח דימת .רז שיא לכ ינפמ דחפ וירחא ררג םיבשותה יבגל םימיאה רטשמ
םתוא ליפהל ידכ רשק םירשוקש וא םיפסכ םיחירבמש וא תועידי םיריבעמש וא םהיבשותש
.םיחרוא תסנכה לע טעמכ טלחומ רוסיא לטוה ךכ םושמ .םירז תוחוכ תרזעב םנוטלשמ

ןסכאל היה רשפא יא טעמכש הלאכ תולבגהו תורזג ולטוה לבא ,שרופמ היה אל הז רוסיא
,המ םשלו ימ לא ,אב אוה ןאל ריעה רעשב עידוהל םדא בייח הנושארו שארב .תיבב שיא
.םתיבב אצמנה רז לכ לע ריעה ירמושל עידוהל תיב לעב לש ותבוח ןכ ומכ

.(ילכלכ ענצ ימעטמ לוכיבכ) םיחרואל שיגהל רתומש ןוזמה תומכ הלבגוה תינש

.רומח שנועו טפשמ הירחא הררג הלא םיקוח לע הריבע לכ

םודסב הריקח
םד בוז דע הריקחה תעשב עצפנש םדא :ןכ לע רתי .םודסב תטלשה התייה םייוניעה תטיש
.ףוגה ךרוצ עודיכ איהש ,םד תזקה ...לע ןובשח ול םישיגמ ויה ,לוקב ןנולתמ לחהו

ךא ,םיטפושה ירדחב םש התייה הטימ ."הריקחה תטימ" התייה ונימב דחוימ םודס יוניע
םיחתומ ויה רצק םדא .הטימה הנקתוה ךכ םשל .םתוא תוושהל ךירצ םיווש םלוכ ויהיש ידכ
.םלוכ "וושוה" ךכו וב םיצצקמ - ךורא םדא ,ותוא

תיטרפ היינב דגנ
ובייחל וא םידבכ םיסמ וילע ליטהל וסינ הליחת .תיב ול םיקהל הצרו ריעל שדח םדא אב
םדימעהו םינבל ןביל ,וידי ומב תיבה תא ול םיקהל דמעו שיאה םיכסה אל .תיבב םפתשל
תחא הנבל קר דחא לכ ,הנבל דחא לכ םילטונו דחא דחא ריעה ישנא םיאב ויה .והדשב
םיאצמנ .תחא הנבל לש הטועפ "הביחס" לע ןידל שיא איבהל רשפא יא םודס יקוח יפל
.תיב ילב שיאהו םירוטפ "םיבחוס"ה

תילאיצוסה הרזעה רוסיא
שיגמש ימ .בערב תומל איה םדאו םדא לכ לש ותוכז םודסבש "שפוחה"ו "קדצה" תקוח יפל
אבומ וז הריבע לע רבועה .תומל ותוכזו חרזאה שפוחב עגופ םימ וא םחל ול איבמ ,הרזע ול
טפוש לש ויוטיבכ) האכידש לע הרומעב תחא הרענ הנודינ םימי שדוח ינפל קר .שנענו ןידל
תא ודעב הענמ איהו תומל ושפנ שקיב םימי השלשש ,דחא ינע לש טרפה שפוחה תא (הרומע
לש שגר השיגרמ איהו ךר הבלש התנגהל הנעטש ןוויכמ ,ונימב דחוימ היה הניד קפס .רבדה
תרווכ לומ המוחה גג לע הודימעהו שבדב הרשב תא וחרמ ,םישנאל הרזע השיגהב תוקיתמ
.תוומ דע המד תא וצצמו שבדה תא וקקל ,םירובדה ואב .םירובד9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג