?לבבב רפס יתבב םידמול דציכתרות תא םידמול דציכ ?ימואל-ןיבה רחסמהו היטמולפידה בתכ ,תודתיה בתכ הווהתה דציכ
תניינעמ היצמרופניא ?סרחה תוחול תוירפסב םייוצמ םירפס וליא ?לבבבש רפסה יתבב בתכה
תעכ םלתשמה ונבמ םלש ונריע ינבמ דחאל חלשנש בתכמב םיאצומ ונא הלא םיאשונ לע
.(תוטעמ תוטמשהב) ונושלכ בתכמה תא םירסומ ונא ןלהל ,עדמהו בתכה תרותב לבבב

,רקיה יבא
בתכב םלתשהל יצמאמו ידומיל לש ןושאר ץרפ םה םיקחרממ ךל םיחלשנה הלא סרח תוחול
בתכ תעידי ירה ,יבא תטלחה לע רעטצמ ינא ןיא ךא תובר םינש וכשמי ידומיל .תודתיה
ודיב תאז ןושלבו הז בתכב יקבה לכ .זפב אלוסי אלש איה רקי סכנ תידכאה ןושלהו תודתיה
ותוא לבקת היסא תמדקב הנידמ לכ .וינפל החותפ תיטמולפידה הריירקה .תולודגל עיגהל
,םירצמ ךלמ ,הערפ וליפאש עודי ירה .ךלמה רפוסכ הב תרשל לכוי אוהו תוחותפ תועורזב
תודתיה בתכבו תידכאה ןושלב ץוח תונידמ םעו ןענכ יכלמ םע ולש םיבתכמה יפולחב שמתשמ
רוביצ ונרפס תיבבש הומתל ןיא ךכ םושמ .תירצמה ןושלבו םימוטרחה בתכב אלו אקווד
.םירבעו םיתח ,םירצמו םילבב וב אצמת :ואצומ תניחבמ אוה רתויב ןווגמ םידימלתה

ורמא ץרא לש םיימוקמה רפסה יתב לש וז רשאמ ךורע ןיאל ההובג המר לע דמוע ונרפס תיב
םלועה לש הרותה זכרמ ןאכ .(לודגה םי ףוח ךרואל תוצראה תא םילבבה םיארוק ךכ)
רפסמכ לבבב םישדקמה רפסמו ,תוירפסו רפס יתב םיפרוצמ ריעב שדקמ לכל .יתוברתה
ובנ .ובנ לש ושדקמל ףרוצמה רפס תיבב דמול ינאש םרג ילזמ .בורמ רפסי אל רשא םיבכוכה
.םימשה תוכלמב רפוסה ומצעבו ודובכב אוה רשאו בתכה תא איצמה רשא המכחה לא אוה
יתב לע דקפומה תוסחה לעב םש אוה ובנ .ןושאר רוקממ המכחה תא אופא התוש יננה
סרח תוחול לש םיפלא תורשע תלעב תיקנע הירפס ושדקמ ךותבו ,תוירפסה רמולכ ,תוחולה
לכ היה ןבומכ הליחת .םינושה עדמה יפנע יפל םירדוסמהו ,תוביתו תואבטצא לע םיחנומה
התע םלוא .ינממ אלפומ ןנורתפש תומולעתו תודיח רפס ןיעמ ,םותח רפס ןיעמ יליבשב חול
לש ןקז ןהכ ,ןרפסה .תוחול הברה לע בותכה לש ונבומ יל הלגתמ םידומילב יתומדקתה בקע
שי .שדח רצוא הלגמ ינא םוי לכ .הירפסב אצמתהל יצמאמב יל רזוע ,םינפ רבס לעב ובנ לאה
וא לובמה ינפל הרקש השעמ רפסמה ירוטסיה רופיס וא הנוכתה תויעבב ןדה חול אצומ ינאו
לע והשמ תוחולה ךותמ דמול ינאו שיו - םילאה לש הרובגה תולילע תא ראפמה יתורפס עטק
,הסדנה ,(םישחלב תורושק ןה תואופרה בור - םימסקל דאמ הבורקה) האופר ,היפרגואיג
ךלמה דצמ הבורמ בל תמושתל התכז רשא ,טפשמה תרות וא םיחמצה תרות יחה תרות
םיכמוס ןיא" :תויטפשמו תוירחסמ תודועת תודקפומ ובש ,שדקמב אצמנ ןויכרא םג .לפרמא
לעב רבד לכ בתכה לע םילעמ ונא" ןרפסה יל רמוא "םיירברבה םימעה ומכ ןורכיזה לע לבבב
תא םימשור ונא ,םידיקפ לש תונובשחו םיניד ,ןוטלש יווצ ,ןיד יקספ ,רחסמ יזוח ןוגכ תובישח
."שדקמה לש ןויכראב םידיקפמ ונא רתויב תובושחה תודועתה תא .תועקרק לע תולעבה

ונידיב .שדקמה ןהכ אוה הרומה ילגרל עקרקה לע םיבשוי ונא .דמול ינא םויה תועש בורב
קיתעהל ונל ןתונ הרומה .וניתויתוא תא םיטרוח ונא םהילעש ,תצקמב חל סרח תוחול
.האירקב םתוא ןחוב וא ,תוצרא ,םיחמצ םילא תומש ןוגכ םילמ לש וא תויתוא לש תומישר
420 - תודתיה בתכ תויתואה 420 לכ תא דומלל ונילע ,ךמצעב עגה ,ללכו ללכ לק דומילה ןיא
.תוכבוסמ םילמ רוכזל שי .תודתי לש םינוש םיפורצ

שואיי לוכא וללה תויתואה תא יתננישש תעשב יתעדמ אצאש יתבשח םעפ אל יל ןמאה
ןוצרה ילול ,ןכ השוע יתייה .ורמא ץראל האבה הריישה םע רוזחלו יצפח תא זוראל יתטלחה
םירועישה דחא םישדח םיצמאמל יתוא ררועמ היה תיטמולפיד הריירקב תוכזל זעה
בתכ תווהתה לע הרומה ונל רפיס ובש רועישה ותוא היה ,רכוז ינאש ,רתויב םיניינעמה
םימוטרחה בתכש ןעט רשא ונצרא ינב םידימלתה דחא לש הרעהב ליחתה ןיינעה .תודתיה
לע תודתיה בתכ רשאמ תוחתפתה לש רתוי ההובג הגרד הווהמו רתוי טושפ אוה ירצמה
בתכ תויתוא יכ ,ילבבה דימלתה רשאמ תויתוא תוחפ הברה דומלל ירצמה דימלתה
.םירוציע לע אלא תורבה לע תורומ ןניא םימוטרחה
הפוקתב רבכ לח תויתואה תרוצל סחיב ירצמה בתכה ןיבו רמושה בתכה ןיב בושח לדבה
לע .סרח לע םירמושה תובקעב םידכאה וליאו רינ לע רקיעב םיבתוכ םירצמה .דאמ המודק
םימלענ ירצמה בתכל דוגינב ןכל .םילוגע םיוק רשאמ םירשי םיוק טורחל רתוי חונ סרח
םירספטה .רהמ תשטשטמ תירצמה תונומתה תרוצו , םילוגעה םיווקה לכ ירמושה בתכהמ
לבקמ טושפ וק ךכ .והצקב תצקמב בחר אוהש טרחב םישמתשמ (ורספט - תידכאב םירפוס)
.דתי לש הרוצ

דועו ,ידומילב םדקתמו ליח השוע ינא קירל אצומ וניא ךפסכ ,אבא האור התאש יפכ ןכבו
.ינממ תחנ עבשת

.םלש ונריעלו ךל םולש

דשאיחא ךנב9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג