יברומח יקוח ולעפוהןיע תחת די :אפור לש ושנוע
דחא ליצאב םייניע חותינב לשכנש המשאב ,רבעש עובשה ףוסב ,ןידב בייח אצמנ ילבב אפור
לע שנועכ .תחא ןיעב הייארה חוכ תא ליצאה דביא ,חותינהמ האצותכ .ימוקמה םילוחה תיבב
.אפורה לש ודי הכתחנ ךכ

אפור לע .לבב תביבסב םיסכנ לעב לש ודבעב לפיטש ,רחא אפור םוי ותוא שנענ ,המוד הרקמב
וכרע יצח (יברומח יקוח יפ לע) ונייהד ,םיסכנה לעבל םרגש קזנה דעב םלשל קרו ךא לטוה הז
.ףסכב ,דבעה לש

תובא ןווע לע
ידי לע םרגו םוגפ תיב הנבש ,ויבא ןווע לע תוומל ןודינ שיכ ריעב דחא לכירדא לש ריעצה ונב
.תיבה לעב ןב לש ותומל ,ךכ

.םוקמב גרהנ דליה .טטומתה תיבה תוריקמ דחאשכ ,רפסמ םימי ינפל הרק רבדה

תא הנבש םדאה לש ונב תא גרוהל איצוהל ,הזכ הרקמב ,ןידה תיב ךירצ ,יברומח יקוח יפל
.תיבה

"זגורמ יתייה"
הדוה םשאנה .ומטוח תסיגנב ורבח תא םישאהש םדא ןב עיפוה הנונשאב ןידה תיב ינפל
."זגורמ יתייה" :בישה ,השעמה תביסל לאשנשכ .המשאב

.ףסכ תחא הנימ :הנונשא יקוח יפ לע שורדה סנקה תא וילע ליטה טפושה9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג