לבת יאלפמ - יראמב ןומראה

- יראמב ונרפוס תאמ -ןהב ,לודגה םיה דעו ימורדה םיהמ ,תונטקהו תולודגה םירעה תוברו ,יכנא תועיסנ שיא
,םעפ יתייה תורחא תוברבו הלא לכב - ןרח ,שיכ ,לבב ,שגל ,ךרא ,רוא .יתרכה ןתואו יתרקב
םייפוי לעו יתיאר םיראופמהו םייקנעה םהיתונומרא תאו םהישדקמ תא .שולש ,םיימעפ
...יתהמת

.םיירהנה תוצרא לכב ותמגודכ ןיא יראמב ךלמה ןומרא ןינב יכ אלמ הפב רמול ינא לוכי ךא

םינהנ ,הנש 25 -מ הלעמל רבכ הז ןומראב םתריד תא םישועש ,ותיילמפו םיל ירמז ךלמה
.םלועב רחא םוקמ םושב םתוארל ןיאש תורתומו תויחונ לש םיאנתמ

.םוצע חטש לע םיערתשמה תורצחו תונורדסמ ,תומלוא ,םירדח םישימחו םיתאמ ןיינבב

םויה רואל םירשפאמ רדחו רדח לכבש תודימה יבחר תונולחהו ,דאמ םיהובג םה םירדחה
,הארנכ ,הנווכ ןומראה תיינב םצע םג .שמשה תחרוז ץוחב דוע לכ - םירדחה תא ריאיו סנכייש
.ןיינבה עצמאבש תולודג תורצח שלשל ביבסמ הנבנ ןומראה :וז הרטמל

קלחב - ופיסוה םא יכ ,תחא המוקב ןומראה ילכירדא וקפתסה אל ,םירדחה הבוג ףא לע :בגא
.םיבחרנ םירדח תלעב איה ףא ,היינש המוק - ןיינבה

,םירירגש - םיחרואל דחוימב םידעוימה רפסמ םירדח םנשי ,ותחפשמו ךלמה ירדחל ףסונ
.ךלמה ינפ תא תוארל םיאבה םירחא םידבוכמו ,םיחילש ,הכולמ יריצ

םיטושיק םע - לכוא
אלו ותנכהו לכואל עגונה לכב דאמ ךלמה דיפקמ ןכ יכ תולעמה לכב םה םימלשומ ךלמה יחבט
ידי לע ןובאיתה תא תורגל םג םה םיכירצ אלא - םימיעט ויהי םילכאמהש ,םיל ירמז יניעב יד
ףיסוהל רשפא ןהב תודחוימ תוינבת ,רבכמ ,ךלמה ול שכר ךכ םשל .האנה תינוציחה םתרוצ
.ןיעה תא םיביהרמו םיפי םיטושיק םימיוסמ םילכאמל

ראופמה התשמה תיבב םילהנתמה םיפוכתה תואתשמה ןבומכ ,ןכו - תויתוכלמה תודועסה
לושיבה יכרוצל םיצוחנה םיבורמה םירמוחה .םייקנע םיחבטמ ינשב םתוא םיניכמ - חוורמהו
.םיחבטמה דילש םינסחמב םירמשנ הייפאהו

תויטבמא
ירדח המכ םנשי יראמב םיל ירמז לש ןומראב .המזוג ןושל וז ןיאו - הבר תויחונ לע ונרבד
בשוי וב חנ אסיכב (המצע היטבמאה דבלמ) טהורמ ךלמה לש היטבמאה רדח .היטבמא
.הפיפח וב םישועש העש ב

היושעה) הפצרה לע םתוא םיכפושו ,באוש ילכ ידי לע היטבמאה ןמ םיאיצומ םימה תא
תגפוסה ,המדאה ךותל דרויה רוחל ,רדחה תניפב קיפא ךרד ,םימרזו םימה םשמ .(םיפער
.םימה תא

.ןומראה ךותב םיאצמנ םה ףאש ,שומישה יתבל בויב תולעת ורפח ,ךכל המודב

תודיקפל רפס תיב
קר אל רשכומ הזה לודגה ןומראה ןונגנמ .תקהבומ תיאמצע הדיחי הווהמ יראמ ןומרא
םג אלא ,הידבעו הידיקפ לע ךלמה תיילמפ לכ תא ליענהלו שיבלהל ,תוקשהלו ליכאהל
.םינושה םידיקפתל יתטישו ידוסי ןפואב םתוא ךנחל

םיללכושמה רפסה יתב לע הנמנ אוהו ,תודיקפל רפס תיב דמוע ןיינבה לש ירוחאה קלחב
.ןובשחו הביתכ ,האירק - םירגובמו םידלי - םידימלתה םש םידמול רקיעב .הנידמב רתויב

.הפיהו הרורבה םתביתכ רבדב םהינפל ךלוה יראמ ירפוס לש םמש יכ ,ךכל רשקב ןייצל שי
ךכל םיגאוד - טרפב יתוכלמה רפסה תיבבו - יראמבש רפסה יתב לכב םירומה ,ןכל
.תונייטצה ידכ דע תודתיה בתכ תעידי םמצעל ושכרי םהידימלתש

לספ דמוע ןהמ תחאב .הלפת יתב ןכ םג תושמשמ (ליעל ורכזנש) ןיינבה עצמאב תורצחה
.הלילו םוי - תופיט תופיט םימה םיפטפטמ ונממו םימ אלמ בוקנ דכ הדיבשכ ןוירפה תלא לש
םימה תקפסא .ךומסה רדחב םימ תרעקל רושקה רוניצ ךרד דכה ךותל םימרוז םימה
.וז תיתד תילמס הלועפ לע הנוממה ןהכה ידי לע תחטבומ

לככ ,םינבל יושע אוהשו ,ךרעל הנש םישימחו םייתאמ רבכ םייק יראמ ןומראש רוכזנ םא
.דאמ בוט בצמב אוהש אצמנ ,רענש קמעב םיניינבה

םיריעז םינוקית הלא ויה םלוא ,רפסמ םימעפ קדבל ןיינבה קקדזה םינשה ךשמבש ןבומ
םינש תואמ דמעמ קיזחהל אוה דיתע םיחמומ תעדלו ,דאמ קזח ומצע ןיינבה .יסחי ןפואב
.ןוסא ול הרקי אל םא - תופסונ

אל הלאה תוברה םינשה לש םשגה ימש ,רבדה הרק ךיא הלאה םיחמומה דחא תא יתלאש
:דוסה תא יל הלג אוהו - ןיינבה תודוסיל וקיזה
לכ םיעגפנ םניא תודוסיהש ךכ ,המדאה ךותל קומע קומע םימה תא םיליבומ רמח תורוניצ
.רקיע

לש תישילשה תלשושה יכלמ רתי ידיב הכשמנו ומנ רוא ידי לע הלחוה הז ןומרא לש ותיינב
.רוא9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג