הלפנ אל וחירי תמוח.השדחה ריעה תומוחב עגפ אל חלמה םיל ביבס ןדריה רככ לכ לע רבעש םוצעה עוזעזה . וחירי

,םייסוסקיה םידקפמ לש םחוקיפבו םתטיש יפל וז המוח ןיינבב הנש יצח ינפל לחוה עודיכ
ןומא רסוחב וסחייתה ץראה יסדנהמ .ץראב םיבר תומוקמב ולא ןיעמ תומוח םיקהל םיברמה
םיסדנהמה ומירה לומתא רוזאה לע רבעש עוזעזה רחאל .השדחה היינבה תטישל געלב ףאו
.המייתסנ םרט יכ ףא ןחבמב הדמע המוחה ןכש ,שאר םייסוסקיהה9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג