חלמה םי ןופצב השביל םי,הלגח -תיב למנ הכאוב וחירימ רוזאה יבשות לכ לע עוזעז רבוע םיירהוצה תועש זאמ .וחירי
תועשב קר .ןשעו שא יננע ואשינ םשמ ,םורדב ויה םיעוקת לכ יניע רקובה תועש זאמ
.םהילגר תופכ תחתמ חרוב אוהש םיב ןיחבהל הלגח-תיב למנ יבשות וליחתה םיירהצה
ליגר לפש אלש ררבתנ טאל טאל ךא ,הליגרה העשב אל יכ םא ליגר לפש והזש ובשח הליחת
המורד חרוב אוה דציכ תוארל ןתינ םייניעב שממ .גוסנ םיה .תישארב ירדס יוניש םא יכ אוה
.ויתחתמ םיאשנתמ רזומ רמח ישוגו חלמ תבכשב הנבל הנושמ תשבי ,הלועו הפצ תשביו

בחורל םיכפתשמ ולחה ןימימ !ונממ חרב םיה .ןדריה לש והארמ היה רתויב עזעזמה ךא
לש וללח תא אלמל ןדריכ זעונו ץורח רהנ יהיו רהנ לש וחוכב ןיא ךא ,התלגתנ רשא הלפשה
.הלועה המדאב וקיפא תא רפוח אוה דציכ םייניעב תוארל שממ ןתינ .םיה

םות םעש הווקתה הבר דוע .רתויב הכובנ חלמה םי לש למנה ריע הכ דע התייהש הלגח תיבו
החלמ המדאמ םדאל ול חמצת תלעות וזיא יכ ,היה רשא תויהל ןופצה בושי םורדב הכפהמה
?וז9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג