תוניינעמ תויגולואיכרא תואיצמתקיתע המ) םדק ימימ םידירש הברה םילעומ הלודגה היינבה תעונת לגרל תונורחאה םינשב
תובא .הברה ונתומדקתה לע תואגתהל המ ונל ןיאש רתויו רתוי ררבתמ (!ונצרא איה םימי
.םהיתונורשכב ונתאמ ולפנ אל וניתובא

.תומא רשע הייבוע תחא לכ ,תומוח שלש ויה הנש תואמ עברא ינפל הברחנש המודקה ייעב
.המוחל ךומס חבזמ - הנומתב


ואצמנ םילכ יפלא .תיתונמואה היישעתב תמסרופמ תרניכה דילש חרי תיב התייה ייע תמועל
.רוהט בהז ולוכ חתופמ הסכמ ונינפלש הנומתב .הב
9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג