?חומ הז המםישוביכה םע הנה וחרבש םיטילפה דחא) ירצמ אפור ןאכ ררוע בר ןיינע .םיתרכ
לע םייתרכ םינהוכ גוחב האצרה הצרה רשא ,(םירצמ ןופצב םינושארה םייסוסקיהה
הנושארל ,ךכ לע םיטרופמ םירפס םירצמב ועיפוה עודיכ) םדאה לש ופוג הנבמ
ררבתמ .םדאה לש ושאר הנבמ לע התייה רתויב השיערמה העידיה .(םדא ימי תודלותב
ןווכמה אוה .םדא ןב לש ותלוגלוגב רשא רמוחה אוה ,חומהש - הז אפור לש ותעד יפל -
ירבדל .םדא לש ופוגמ קלח קתושי הז חוממ קלח עגפי םא היהו ,ףוגה תועונת תא
ךא ,םירצמב םימוטרחה םינהוכה ןיב הנש םייתאממ הלעמל רבכ הז דוס עודי אפורה
חולה יבושיח תודסומכ שממ ,ותוא תולגל היה רוסאו רתויב רומח יעוצקמ דוס היה הז
.חריו המח ייוקיל לש תקיודמה העידיה ללוכ םיירצמה

תשילפש רובס ,שדח םשב עיפומו רבעב ומש תא תולגל ףקותב ברסמה ,אפורה
ופטע הבש וז תוידוס לע םירידאה םיהלאה תאמ שנוע םה םירצמ תליפנו םיסוסקיהה
לוצינ רישכמל תויהל וכפהו םישנאה לכ תבוטל תויהל ולכיש תותימא םירצמ ינהוכ
לש ותוהמ לע בושחה יאופרה דוסה תא תולגל טילחה ןכ לע .םינהוכה ידיב היימרו
ירקמב םימימת םישנא יניע זחאל םהינימל "םימסוק" דוע ולכוי אל התעמ .חומה
.קותיש9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג

           

1