רמוש תורפסב העורו רכיא.העור וא רכיא ,ףידע המ אשינה לע חוכיו להנתמ (הנש ףלא תב יאדו) הקיתע תירמוש הריציב

ול שיש העורל אשניהל הל ץעיימ היחא .הנניא הלאה לש ןיאושינה תייעב תרגסמב אוה חוכיוה
,לובי הברה חימצמו ערז ערוז רכיא יכ ,רכיאה תא הפידעמ איה .תברסמ הנניא ךא .בוט בלח
.רב יאלמ ויתודשו םירכס הנוב תולעת השוע ,המדאב שרוח

ורדעמ העורה אוה םג ןתונ רכיאה ןתונש המ לכ דגנכ .הנניא לע עיפשהל הסנמה העורה עיפומ
ןיי דגנכ בוהצ בלח .בגויהו רכיאה איבמש תונייה לכ דגנכ םילוקש םהש ,הניבגו בלחו רמצ
.'וכו תיעועש דגנכ הניבג ,םירמת

רשא םימה תולעת תא אלו ויתודש תא אל העורהמ ענומ וניא רכיאה .םולשב םייתסמ חוכיוה
.ויתולחנמ תונתמ םהל קינעמו םתחמשב חמש רכיאהו העורל אשניהל המיכסמ הנניא .רפח

םייתסי םירכיאו םיעור ןיב ךוסכס לכש חרכה הז ןיא ןכ םא .תירמושה הריציה ןאכ דע
רבעו םש ינב רופיסב ומכ רמושה רופיסב םג רבד לש ופוסבש ןייצל ןיינעמ .חצר השעמב
.םיעורל דסח רתוי םיטונ םילאה9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג