"עשפמ םיפח יינב" :בקעי

"רצמתהש ירבע אוה חנעפ תנפצ" :ןימינב(ונרפוס תאמ) ןסינב אכ ,ןורבח

וחילציש הווקמ ינאו עשפמ םיפח יינב .הארונ תועט אלא הנניא םילגרמכ יינב תדשחה"
"ונתקדצ תא חיכוהל לקנב

לע השיערמה העידיה עיגה םע דימ ולצא רקיבש ונבתכ ינזאב ,לארשי םג הנוכמה ,בקעי רמא
.המירצמ ודריש וינב לכ רסאמ

ולהואב בכשמ לע בכוש אוהשכ (עבשו םירשע ,האמ ןב םויה אוה) שישיה ירבעה תא יתאצמ
.םירז תוחכונב ויתועמד תא רצוע ישוקבו

ותנתוכ ידירש אלא ואצמנ אלו ףסוי ונב םלענ וב רמ םוי ותואמ ורבע הנש םירשעמ הלעמל
ותטיממ ןקזה דרוי תוקוחר םיתעל קר זאמ .הער היח ידי לע ףרטנש ךכל תוא ,םדב תלאוגמ
תוירבה םירמואש המ תא שיחכהל אב וליאכ ,ונב תא ריכזיו רוכזי אלש םוי רבוע אל טעמכו
".בלה ןמ חכשיהל וכרד תמ"ש

םה ולש ןאצה ירדעו ,םויה אוה גלפומ רישע ,םירבעה םהרבאו קחצי לש ושרוי אוהש הז ןקז
םכשו ןתוד ןמל ץראה לכב םהירדע םע םידדונה וינב רשע דחא .הלוכ ץראב רתויב םילודגה
רוכז) םהב תורגתהל זפחייש ימ ןיאו םתרובגו םתמכחב םיעודי יניס הכאוב בגנה בחרמל דעו
.(היבשויב הלכ ושע םהו ,ךוסכס הזיא רחאל םהידיב הלפנש םכש ריעה השעמ

"ןויסינב ודמעי יינב"
שינעמ ןכ לע יכ ,ינממ םלענ רשא ,דבכ אטח ינב ואטח םא יכ - בקעי רמוא - תאז ןיא"
םהב ינחטבומ םתוא הסנמ אוה םאו .םהרבא יבא יהולאו קחצי יבא יהולא םתוא
םירצמ יטילש יניע חקפיו יתליפת תא עמשי םיהולאש יבלב קפס ןיא .ןויסינב ודמעיש
ינפמ יחרובב ןדריה תא יתרבע ילקמב .דימת ירזעב היה יתובא יהולא .םתקדצב ריכהל
קרו .בר שוכרב םראמ יתרזחו ,(תכרעמה תרעה - םודא טבש יבא אוה ושע) יחא ושע
וצרפתי אמש ,יולו ןועמש לש םמעזו םפא ינפמ תישאר .ינא ששוח םירבד ינש ינפמ
םיפקומ ,םה הרז ץראב ירה ,ףומ - םכשכ אל ירה ,חור ךרוא שורדש העשבו םוקמב
."םירזה יניעל םמצע ןיבל םניב בירל וז השק העשב וליחתי אמש ,תינש .םירז

"ךולמי יכ דבע"
ןימינב תייוולב להאהמ יתאצי ןכ לע ,הליפתב עקוש ולוכ אוהש יתשגרהו ויניע תא םצע ןקזה
אוהש אלא ,םישולש ... ןב אוה - תעדל םכילע - דליהו "ידלי" הז ונבל ארוק אוה) ריעצה ונב
.(תצקמב ותוא קנפמ אוה ןכ לעו בקעי לע הבוהא התייהש לחר לש הנב אוהו וינוקז ןב

."דליה" תא יתלאש "?ןימינב ןודא ,השעמה לע ךתעד המו" -

."יבא ,לארשי אנוש אוה חנעפ תנפצ ותואש איה יתעד" -

"?ותוא ריכמ אוה םאה ?ול אנוש אוה המל יכו" -

.ושע ינבמ וא לאעמשי ינבמ דחא אוה ילוא עדוי ימ ,ירבע אצוממ אוה חנעפ תנפצ" -
םירבעה ןכש ירבע לכ לע הער ןיעב םיטיבמ םירצמב תימואלה הכפהמה רחאל םויהו
הז ללובתמ ירבע האור ןכ לע .םירצמב ןוטלשו שוביכל סוסקיהה לש םהיפתוש ויה
.הלודגל הלעו דבע םעפ היה אוהש יתעמש .םירצמה יניעב ומצע תא רהטל ךרוצ
."ךולמי יכ דבע ונל ירה

"ךרד לכל חתפ"
.יתלאש - "?תושעל םכתעדב המו" -

יבא לארשי תאמ תרגא ודיבו ילתפנ ןב ינוג תא ,דחוימ ץר םיחלוש ונא ,רבד תישאר" -
."םירצמ טילש לא

"...בקעי אלו לארשי םשב שמתשמ התאש בל יתמש" -

,ול לכויו לא םע רש אבאש ונל רמוא אוה יכ .ונבלל בורק הז םש וז העשב אקווד - ןכ" -
".םילאכ תויהל םירמייתמה םיכלמל םג לכוי אוהש ןוחטיבה ןאכמו

"?תרגיאה ןכות תא תעדל רשפאה" -

העומשה טשפתתש ינפל התוא םסרפתש בוט .ךפהל .םיינידמ תודוס ונל ןיא ,אל המל" -
שיש הארנכ :ורמאי יאדו .רבד לכב ןימאהל חונה ,ץראה םע תא ונעדי ירהו םיברב
".ותואירבלו אבא םולשל ינא גאוד יכ ,רהמ םייתסי רבדהו יאוולהו ...הזב והשמ

ינשה הקלח ןיא םא ןימינב תא יתלאש (הטוהר תידכא הבותכ) תרגיאה תא יתארקש רחאל
.ךרד לכל חתפ ריאשהל יבא ידיב איה תרוסמ :"דליה" יננע ךכ לע .םויאכ שרפתהל לולע9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג