:לוגירב םירבע םישאמ ירבע אצוממ טילש
םירצמב ורסאנ בקעי ינב

(תינוערפה תועידיה תונכוס) ןסינב 'כ ,ףומחנעפ תנפצ לש תישיאה ותדוקפ יפל ןאכ ורסאנ ןענכ ץראמ ירבעה קחצי ןב בקעי ינב תרשע
תוחוכה תבוטל לוגירב םימשאנ םירוצעה .ןושארה סומתות הערפל הנשמ ,לודגה לשומה
לבוי ינפל הנממ ושרוגש רחאל םירצמ תא שובכלו בושל םיצורה ,םייריבחהו םייסוסקיהה
בקעי ןב ןועמש .ןענכב בערה תמחמ ,האובת תונקל םירצמל ודרי םה בקעי ינב ירבדל .םינש
.םלוכב ןכוסמכ ויחאמ לדבוה

ףומ תרטשמ לש התונרעל תודוה יכ ,רמאנ חנעפ תנפצ לש ןומראה םעטמ תימשר העדוהב
םימסאהמ ןוזמ יכרצמ תיינק לש הלתמאב םירצמל הרדחש םירבע םילגרמ תייפונכ הלסוח
םסנכיהב םיירצמה תונוטלשה לע םירעהל וסינ םילגרמה .חנעפ תנפצ חוקיפב רשא םיירצמה
וז תא וז תורתוס תועדוה ורסמ םה הנושארה הריקחב .רחא רעש ךרד שיא שיא ,דרפנב ריעל
.ריעה יבחר לכב ורזפתה המ םושמו דחי וסנכנ אל המ םושמ ריבסהל ועדי אלו

.םישדקמ תברקב םגו םינוש תונומראל ביבס םיטטושמ םתוא ואר יכ םידיעמ םיבר םידע

רקח אוהש הדיעהו הרטשמב העיפוה ףא תונוזה תחא .תונוזה בוחרב רסאנ בקעי ןב הדוהי
.םיירבע םידבע לש הדובעה תונחמ לע תוכורא התוא

עצפנ הב ,הרצק הרגת רחאל לבכנ ןועמש .םרסאמל םילגרמה ודגנתה אל ןועמשל טרפ
ויה יאדו ,ופוגב עוגנל אל חנעפ תנפצ לש תשרופמה ותדוקפ אלמלא .םירטושה דחא השק
יפמ איצוהל הווקמ (ירבע אצוממ אוה םג :בגא) ןובנה טילשהש קפס ןיא .םוקמב ותוא םיגרוה
.תינידמ תובישח תולעב תועידי םיריסאה9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג