ודיגמב ביבאה ןחלופ

תיתנשה הגיגחב םיפתתשמ םיפלא
םירחא םילאו תרותשע דובכל- ודיגמב ונרפוס תאמ -

לכו תרותשע דובכל ,ביבאה גח תא ןענכ יבשות וגגח ,ביבאה שדוח ,ןסינב רשע השימחב
(תושעיהל ןתינ הז רבדש המכ דע) חיטבהל אוה הז גח לש ותרוסמ רקיע .םירחאה םילאה

םגו ,םהינקמל םג ,םהיתודשל םג ,ץראה יבשויל ןוירפו הכרב תנש היהת האבה הנשהש
.םהישנל

ישארה שדקמה דמוע םשש ,ץראה ןופצב ,ודיגמ ריעב היה רתויב ראופמהו לודגה סכטה
.תרותשעל

.ץוחבמ ןחלופב תוזחל וצלאנ אובל ורחאש הלאו ,םוקמ ספא דע האלמ התייה שדקמה רצח
.םיפלא-תרשעל עיגה הגיגחב םיפתתשמה רפסמש םירעשמ

ילמס ,םישחנו םינוי לש םילספ טשוקמ היהש ,חבזמל ביבס תונהוכה דוקירב חתפ ןחלופה
םירבדה תא .ןייו םחל יאשונ םידלי תצובק שדקמה חתפמ האצי ,דוקירה רמגנשכ .ןוירפה
.ןיי ותא תותשלו םחל ותא לוכאל ואוביש םילאל ארק לודגה ןהכהשכ ,חבזמה לע ומש הלאה

םינפגה סכט :הדשה תכרב
לס םהמ דחא לכ ידיב .םילעופ ידגב םישובל םינהוכ לש הצובק העיפוה תוקד המכ רובעכ
תוכאלמ המכב ולחהו חבזמה ינפל םהילס תא- ודימעה םינהוכה .ןפג עטינ ובש רפע אלמ
.הז עטנב לופיטה תא תולמסמה

םעה תווקתל אוה למס .םינפגל קיזהל ויצמאמב (רוחש ולוכ שובל ןהכ) תומ לאה לש ונולשיכ
.הנשה םתאובת תא לקלקל הזה ערה לאה ידיב הלעי אלש

.הפ לעב התוא עדי הארנכ ,להקה לכש תיריש הליפתב םייתסנ ןחלופה לש הז קלח

ומא בלחב ידג לושיב ,הנקמה תכרב
ךילוה תחאה ודיב היהש לבחב .ידג ויתועורזבשכ "העור" אב םמוקמבו וקלתסה "םילעופ"ה
.ררבתהש יפכ ,ידגה לש ומא - זע העורה

לע םייתניב הדמעוהש תשוחנ תחלק ךותל בלחה תא ךפשו ,זעה תא בלח ,בשייתה העורה
.ודיקפת יולימב לחה ןהכהו - שא הקלדוה .רמח יושע רונת

,חותרל תחלקבש בלחה ליחתהש דע ,עגר דוע הכיח ,לושיבל ותוא ןיכהו ידגה תא טחש אוה
.םינפב טחשנה ידגה תא םשו

תאובת תא םג ךרבל םילאהמ ושקב ובש ריש ועימשה םינהוכהו ,ןברוקה ןמ הלע חוחינ חיר
.רקבה תאו ןאצה תא םגו הדשה

תונהוכה לוחמ :םישנה תכרב
:ורשו ,הנבל הלמש השובל ןהמ תחא לכשכ ,םישנה תלהקמ הרזח ףוסבל

"...םילחגה לע םישי רופצו ...והטמ תא םירי אוה ...םחרי לא"

תא ונממ חקל ,שגינ וירזועמ דחא .ודיב רופיצו ,עיפוה לא לש ודיקפת תא קחשש ןהכה
.תורעובה םילחגה לע התוא חינהו ,התוא טרמ ,רופיצה

"...םילחגה לע תלשבתמ רופיצה" ,תונהוכה ורש "שאה לע תממחתמ רופיצה"

,םישנ לעו לא לע - רישלו דוקרל וכישמה ןהשכ והטמב ןהמ תחא לכב עגנו ןהיניב רבע "לא"ו
.הבהא לעו ("םינומירכ תוקותמ") םייתפש לע

תא ורמגשכ .להקבש םישנאה רבעל תונפומ ןהיטבמשכ הזה ןומזפה לע ורזח םימעפ שולש
.ןהירחא ריעה ידבכנמ המכו - שדקמל וסנכנו להקל ףרוע ונפ ישילשה בוביסה

לזמ איבהל םינוי םיליכאמ
ךותב הבר תוליעפ ,שדקמה תיב תביבסב תשגרומ התייה ןחלופה תלחתה ינפל בר ןמז דוע
.להקה

םישודק הלא םינוי .שדקמה גג תחת םנועמש םינויה תלכאהב וקסעתה ,לשמל ,םישנא רפסמ
.הכרב ומצע לע איבמ םתוא ליכאמהו ,תרותשעל םה9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג