ןועמש תא ההיז ירצמ דקפמ

(תינוערפה תועידיה-תנכוס) ,ףומההוז בקעי ינבמ םירבעה םיריסאה דחא רשאכ ,ןאכ חנעפ-תנפצ ןומראב המק הבר המוהמ
.הנש םישולש ינפל םכש לע םיטשופה שארכ

רמשמ לש םידקפמה דחא - תוקעצו םעז תוצרפתה ךות - ההיז בקעי ןב ןועמש ,שיאה תא
.פט-וק-הבס ,ןומראה

:םירצמ דע ועיגה ונממ םידהו ,ןענכ ץרא יבשוי לכ תא דירחה ותעשב רשא השעמה היה הזו
הלודגה ריעה תברקב בשייתה ,םידשכ רואמ םהרבא ןב קחצי ןב בקעי לש לודגה ירבעה טבשה
.םכש

םיעורה טבש תא הכרבב ומדיק םה ,םילייחו הכאלמ ילעב ,םירכיא םבור םנכש ישנאש ןוויכמ
םכש יבשות ןיב ואצמנ םנמא .בורל רמצו ,בלח ישעמו בלח ריעל קפיס רשא ,םסרופמה
םיחתופ הלא םידבעש םנעטב ,םתברקב וז תובשייתה לע הער ןיעב וטיבה רשא םימודקה
קחצי םע םיכוסכסה תשרפ הרוכז דועו - ועיגי ןאל עדוי ימו תואלקחב םימייסמו הערמב
םכש יבשוי תא עיגרה - םראב תובר םינש הליב עודיכ רשא - בקעי לבא .עבש-ראב תוביבסב
דוע ריעה שאר תויהל הנומ רשא ,םכש אישנ ,רומח .תוער תונווכ לכ ול ןיאש ונעטב היטילשו
.בקעי םע תירב תרכ ,םיסוסקיהה ןוטלש לש תונורחאה םינשב

השיא ללגב ךוסכס
הנפ ריעה שאר .ובלב התוא דמחו בקעי תב הניד תא האר רומח אישנה לש ונב םכשש ערא ךא
תונויער םירומש ןיידע הז ליצאו לודג טבש ברקבש הלגתנ הנהו .ןותיח תעצהב טבשה שאר לא
ןענכ ינבל אל תנבומ הניאש טבש תרהט וזיא לע םירמוש םה .טבשה יבא םהרבא ומע איבהש
לש השרפ הלחה ןכו .רומח ןב םכשל השיאל הניד תא תתל ברס בקעי תיב .םיסוסקיהל אלו
.תוידדה תובוגתו תומילא ישעמ

המרוע השעמ
ומעו רומח ןב םכשש יאנת ונתה בקעי ינב .השק ןתמו-אשמ לחה .הלהואמ הניד תא ףטח םכש
,ריעה אישנ .(וב םיגהונ םירבעה קר ןענכב םלוא ,םירצמב עודי הז גהנמ) ולומי םכש ישנא לכ
.ולמו הז יאנתל ומיכסה ריעה יבר לכו ונב

עודי ןושארה - יולו ןועמש ,וינב ינשו ,בקעי ינב לש המרוע השעמ אלא הז היה אלש ררבתה ךא
ושבכ ישוק לכ ילבו ריעה לע ולפנתה - םהרבא תנומאב ותוקידאב ינשה ,ותרובגו ותואנקב
.הב רכז לכ םדימשהב התוא

ךא .טבשה דגנ ץראה יבשוי לכ תא ררועל לולע הז רבדש הנעטב השעמהמ םנמא גייתסה בקעי
.וינב ינש תא שינעה אל ,םייבמופ יוניג ירבדל טרפ

ךא ,םילומינה ןיב היה אוה ףאו ריעה לש רמשמה ליחב היה ,םירשע ןב זא היהש פט-וק-הבס
.חבטהמ לצינו חורבלו רתתסהל קיפסה

לוגירה דשחו בקעי ינב לש םתקדצ תא חיכוהל וחילצי םא םגש ששחה תא םיעיבמ בקעי תיבב
.םכש ישנא תדמשה לע ןידל ןועמש דמעיי ,םהמ רסוי9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג