תרפל עיגה סומתות הערפ

רוזחל ןנוכתמו ותוחילש םייס יכ ריהצמ חצנמה
םוצע רפסמב םייובש הבשש רחאלדחוימה ונבתכ תאמ
(תרפ רהנ לע) הנירהנ ,ינ

תריב איה ,ינ ריעה ךות לא ויתואבצ שארב לומתא ץרפ סמתות הרכרפחא םירצמ ךלמ הערפ
.ריעה תא דכלו ,תרפ רהנה לש תיברעמה ותדג לע ,םש ותוא תלעב הנידמה

וליאכ רבכ התוארל רשפא רשא ,להינש הכרעמה תואצותמ ונוצר תועיבש תא עיבה ךלמה
לא ץורפלו תרפה תא תוצחל ןויסינ לכ השעיי אל יכ םיכמסומ תורוקממ עדונ .המויסל העיגה
.םינאטימה חטש

חוכ רצע אלש םשכ ,סמתות הערפ לש ותומדקתה תא םולבל חוכ ורצע אל הנירהנבש םירוחה
ביואה ישנאמ םיפלא יכ ,רמאנ ירצמה אבצה לש תימשרה העדוהב .וכרדב אצמנש רחא םע
רשק ביואה יכ הליג" סמתות הערפ יכ םש רמאנ ןכ .םייובש לש "םוצע רפסמ" ספתנו ,וגרהנ
,םיסוסקיהה לש םימיוסמ םידירשל ןאכ הנווכה יכ םיחינמ .לודג חבט וב ךרעו ...רתסב וילע
.םירצמ דגנ הביאה-תולועפ תא שורחל רשק ורשק יכ םהב דשוח סמתות רשא

הנושארה הלועפה
,תיחכונה תלשושה תא םיקהו םיסוסקיהה םיכלמה ןמ וצרא תא ררחשש ,הסומ-חא הערפ
זועה תדוצממ םירצמ ישבוכ תא שרג אוה :רתויב תידוסי תליעפ ותעשב השע ,הרשע הנומשה
וחטב הכ םיסוסקיהה רשא רצבמה אוה - ןחורש דע םהירחא ףדרו ,סיראווא ,התלדבש םהלש
רובשל חילצהש דועב ,םלוא .םינש שולש לש רוצמ רחאל ענכנ רשאו ,תימורדה ןענכב ,וב ואבו
תוחמל ודיב הלע אל ,ץראה ךותמ םישלופה תא שרגלו םירצמב םיסוסקיהה לש םזוע הטמ תא
.המדאה ינפ לעמ לילכ םתוא


ירוח ךלמ

יכלמל ריכזהל ושמיש ,םשמ הנופצ ןכו (ןענכ) ונתר לש םירהה ץראב םעפ ידמ וצרפש תודירמ
.הפלח םרט םיסוסקיהה תנכס יכ םירצמ

,ונתר ךותל יאבצ עסמ ךורעל ךרוצ האר ,הסומ-חא ירחא הכולמה סכ לע הלעש ,פטוח-ןמא
פטוח-ןמא לשו הסומ-חא לש ויתועסמ .הז רוזאב ונכ לע םירצמ ןוטלש תא שדחמ ביצהל ידכ
.הבר תודגנתהב לקתנ אל אוהו ,יחכונה ועסמב סמתותל ךרדה תא וניפ


'א סמתות הערפ אוה הרכ-רפכ-אא

ועסמ קיחרמ סמתות
ינופצה זוחמה יבשות לע המחלמ רסאו הינפל ויהש הלאמ רתוי םדקתהל זיעה סמתות םלוא
.בלח הלודגה ריעה ןמ תיחרזמ ,הנירהנ

רשא םייובשה םעו ואבצ םע ,רוזחל התע סמתות דמוע הפקתהב ותמישמ תא גישהש רחאל
קלח םירצמה םינכמש יפכ) "ומא ץראב" ותרובג ישעמש גאדי ,המירצמ ובושב יכ קפס ןיא .הבש
.תורוד ירודל יוארכ ומשריי (היסא לש הז

םוי לש ולובי
ילייחמ דחאו םירשע ,הנירהנב תוברקה םויב וידי ומב גרה ,בחנפ ,קיתווה ירצמה אבצה ןיצק
.ותרובגלו ותוליעיל תישחומ החכוהכ ,סמתות ךלמל יש איבה תותורכה םהידי תאש ,ביואה
.דחא בכרו דחא סוס ספת אוה ךכל ףסונ9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג