!שארמ העדי הרטשמה

(ונרפוס תאמ) ,יבת.הבר ןוצר-תועיבש הררוע ףומ תרטשמ לש הריהזמה התלועפ

תצעומ .םיירהנב ולש ןוחצינה-עסמב ,ץראהמ קחרה וז העשב עודיכ אצמנ ומצע סומתות
אל הלגתנ רשא חנעפ תנפצל ףסונ דובכ-תוא קינעהל הטילחהו דימ הסנכתה יבתב םירשה
.אלפומ ןוחטיב שיאכ םג םא יכ ,חילצמ הקפסא-רשכ קר

שוחינהו םימסקה חוכל ףסונ החלצה-השעמ הזב םיאור םה ,האנק רבדה ררוע יבת ינהוכ ןיב
הרטשמה יגוח יכ ,רסמנ תאז תמועל .עיתפמ הכ חרואב הלודגל הלעש הזה רזה דבעה לש
.ץראה יביוא לש לוגירה ילגרל תשר שרפ חנעפ תנפצש המלש הנש הז .ללכ ועתפוה אל
תתל תנפצ הוויצ הברה ותמכחב ךא .לובגה תורמשמ לכ ידיב ויה םילגרמה לש םהיתומש
ריבשמה רשה עבק עודמ םיניבמ התע .םתעונת ימוחת תא ליבגה קרו םירצמל סנכיהל םהל
גוח תא רתאל הצר אוה .האובת תונקל ץראל-ץוח ינב םיאשר הבש הדיחיה ריעכ ףומ תא
.הלודגה ץראב םרוזיפ תא עונמלו םילגרמה לש םתלועפ

המויקל תוא ךכב םיאור .םילגרמה לש תקיודמה המישרה תנפצל התייה ןינמ םיהמת ןאכ
תירב ילעב ול שוכרל ירבעה ואצומב לשומה יאדו עייתסנ ןכ .תפנוסמ תידגנ לוגיר תשר לש
.ןענכב רשא םיברה םירבעה ןיב9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג