םימשאנה תא רקוח חנעפ תנפצ

(תינוערפה תועידיה תונכוס) טפשמה שדקמ ,ףומ,םיחאה תריקח תא .תוכורא תועש הכשמנש ,הנושאר הריקחל םויה ןאכ ואבוה בקעי ינב
ודובכב חנעפ תנפצ להינ ,םירצמ דגנ תימרא-תירבע-תיסוסקיה תירב תבוטל לוגירב םימשאנה
.רתויב רידנ השעמ ,ומצעבו

ןומט םוצע רב-ןסחמ ןעוצ יליצאמ דחא לצא הלגתנ רשאכ םייתנש ינפל אלא ערא אל הזכ רבד
תנפצ .חוקיפה לע קוחל דוגינב ןוזמ תמלעה לע רתויב לודגה טפשמה הז היה .המדאב קומע
.לודגה ריבשמה דובכל עירה םעה .םירחאה לע המיא ליטהו ,התימל םשאנה תא ןד חנעפ

םייתלדב להנתי טפשמהש ובשח הליחת .לוגירב םידושחה ינפב תוזחל םינומה ורהנ םעפה םג
.םירעשה לכ תא חותפל שרד חנעפ תנפצ ךא ,תורוגס

םיירצמ ןושלב הריקחה הלהנתה ,תירבע עמוש ,עודיכ ירבע אצוממ אוהש ,תנפצש יפ לע ףא
ונושל יפימ תונהיל םירפוסלו םיברה םינהוכל םהל ןמדזנ תפסונ םעפו ,ןמגרותמ-ץילמ תרזעב
.ירבעה תנפצ לש תירצמה

הרוכבה רדס תא עדי
ללכ ךרדב וגהנתה ,תוספסופמ תוינועבצ תונתוכ ,ראפ ישובל ךא ןקז ילדוגמ םלוכ ,םיריסאה
זע םשור .ץרפתי ןפ וילע ודמעוה םירמוש העברא רשא ,ןועמש ,םהמ דחאל טרפ רומג טקשב
ותוגהנתה ךא ,הירא לש הארמ ול וויש ,ונקזו ושארב ויתורעש תמער רשא ,הדוהי םג השע
.םיאנו םיטקש ויה ורובידו

.דגו ןד םיריסאה ינש ואבוה המ רוחיאב

תא ארק חנעפ תנפצ ילגרל בשי רשא רפוסה ,םיריסאה תומש תארקהב הלחה הריקחה
םיפוצחה םיריעצהמ ,םהמ דחא .ןוהמיתב םיחאה תא הכהש רבד ,הרוכבה רדס יפל תומשה
:רמול זיעה ,רתוי

ןה ךיניע יכ תואור וניניע לוגירב ךידבע תא םישאמ התאש דע ךא ,וננודא הערפכ ךומכ"
."תעדי בקעי וניבא תיבבש הרוכבה רדס תא ףאו לבת לכב תוטטושמה

םימסק עיבג
ריבסה הלה .ןמגרותמל זמר קרו רבד רמא אל ,ונימיל דמעש עיבגה לע עיבצה לשומה
.לכה תא הארי הזה עיבגבו ,תורודה לכבש םימסוקה ילודגמ אוה חנעפ תנפצש םיריסאל

רוסמל רהמש יפכ - ןמגרותמה ינזואל .הבר תושגרתהב םהיניב םישחלתמ ולחה םיחאה
שי םא ירצמה לשומה יפמ לואשל ץעיש םיחאה דחא לש וירבד ועיגה - תנפצל תירצמב
,םלוכמ ןובנה הארנכ - הדוהי ךא .ףסוי םהיחא לש ואצמיה םוקמ תא עיבגב תוארל ותלוכיב
םחיר תא שיאבהל לולעה רבד ,םתמשאב תודוהל םתוא ץלאי הזש ורמואב ,ףקותב דגנתה
.רתוי דוע

םירצמ יביוא תבוטל לוגירב םישנאה תרשע ומשאנ ויפל המשאה בתכ ארקוה ךכ רחא
האבוה ךכל החכוהכ .הכותמ ושרוגש רחאל הילע טלתשהלו רוזחל םיפאושה ,םיסוסקיהה
ושקבתנ םימשאנה .ב"ויכו םינוש םירעש ךרד םתסינכ ,ץראל םאובב הנושמה םתוגהנתה
בצמלו וליגל לאש ,החפשמה יבאב דחוימ ןפואב ןיינעתה לשומה .בקעי תיב לע םיטרפ רוסמל
.ותואירב

ריעצה חאה תמולעת
תא תנפצ עיבה ,ויבא םע רתונ רשא ןימינב ריעצה חאה לע (רוכבה) ןבואר יפמ ול עדונ רשאכ
ישעמב ךישמיו םירצמ תרטשמ יניעמ קמחתהל חילצה הז חאו ,ןוכנ רבדה ןיא אמש ,דשחה
.לוגירה

תנפצ תטלחה
םיחאה לכ ורצעיי העש יפלש תנפצ עידוה ,ודי לע רשא םינהוכה םע הרצק תוצעייתה רחאל
תועירכמ תוחכוה םייתניב הנאצמת אל םא .םיפסונ םירוריבל דע ,םימי השלש לש הפוקתל
ריעצה םהיחא תא םשמ איבהלו םצראל רוזחל היהי םהילע .םהמ העשת וררחושי ,םדגנ
רתיל .םהירבדל ןימאי אוה ,וינפל ובצייתי םיחאה לכש רחאל קרו .תיבב רתונ םהירבדלש
.םבוש דע הבורע ןבכ ,ןועמש ,םלוכמ ןכוסמה הארנכ אוהו דחאה ראשיי ןוחטיב

רסאמ םוקמל אצוהו םילבכב לבכנ אוה .םיחאה רעשמ ןועמש תא דירפהל דימ הוויצ תנפצ
לש הפוקתל רמשמ תחת ןומראבש םירדחה דחאב ומשוה בקעי ינב םיחאה תעשת .רחא
.םימי השולש9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג