תנפצב ךמות םירצמ בור

ותוינידמ תא ףיקתמ ןטק טועימחנעפ תנפצ תא םיסימב תינכפהמה המרופרה התכיז זאש ,םירצמב החוורה ימיב ומכ שממ
ןכ ,םיריעזה םירכיאה דצמ דחוימבו ,םיקושעה םינומהה לש תובחרה תורדשה דצמ הכימתב
לש הליצמ תא וב םיאורו ,ריעצה ךלמל-הנשמה תא הכרבב םיבשותה בור םימדקמ םויה םג
.םירצמ

,ןבומכ ,םה םיירקיעה םידגנתמה .האחמו תרוקיב ירבד םשו הפ םיעמשנ םעפ ידמ םלוא
םהש האובתה תרומת םלשל םהילעש םיריחמה ןמ םויה ןוצר-יעבש םה ןיא .םירישעה
.םלובי לע ישימחה קלחה סמב םיבייח ויה רשאכ - םייתנשכ ינפל ןוצר-יעבש ויהשמ ,םינוק
תמועל םינומ םירשעו הרשע םלשל םהילע היהש ןוויכ ,ןגוה סמ ותוא היה אל ,םהירבדל
.רתוי תונטק תוזוחא ילעב ויהש ,םירחא םירכיא

בתכמב .ןוזמ תיינקב ןויווש םה םישרוד םויה ."םיווש םיסימ" ועבת םה םימיה םתואב
יכ הנוילעה םירצמב לודג הזוחא לעב ןנולתמ ,"יבת תועידי" ןותיעב הנורחאל םסרופש
וצליא .ןוזמ תונקל ולש תימוקמה הקפסאה-תנחתל ךלוה אוה רשאכ - הערל ותוא םילפמ"
ינפל ,ותזוחאב "םתמגודכ עמשנ אלש ,םינושמו םינוש םייוניש תושעל" ,בתוכ אוה ,ותוא
.ותחפשמ תאו ומצע תא תויחהל ידכ ,הל קקזנש האובתה תא ול ורכמש

םידימעמ םהש ידי לע םניח םהלש ןוזמה תנמ תא םילבקמה םיפלאה" לע בתכמה לעב זגור ןכ
-תנפצ לע דחוימבו ,תונוטלשה לע תמעזנ הפקתהב םייסמ בתכמה לעב ."םינויבאו םיינע ינפ
םינשב םיסימה תטישב ןה ,תוזוחאה-ילעב תדה ינהוכ תא הבוטל םילפמ םהש לע ,חנעפ
.הווהב ןוזמה תריכמ לש תוינידמב ןהו תומדוקה

,הלשממה לש אוציה תוינידמ לע תרוקיב חתומ ,ןותיע ותואב אוה ףא עיפוהש ,רחא בתכמ
ידכ תוינויחה ןוזמה-תונמ תא קר םילבקמ" ,הזה בתכמה לעב בתוכ ,"םירצמה ונחנא"
לכב תומוצע ןוזמ-תויומכ ץראה ןמ תואצומ ומצע ןמז ותואב וליאו ,בערב עווגל אלו םייקתהל
ךשמיי םא הרקי המ ...הערפ לש ורצואל בהז לש תקסופ יתלב המירז רשפאל ידכ םויו םוי
ראשיתש האובתה טעמש ידכ בערב תומל ונל וחיני זא םג םאה ?ונימסא ונקורתי בערה
?רצואבש בהזה יאלמ תא רתוי דוע לידגהל תנמ לע אוצי תורטמל שמשת9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג