ץראה תופנכ לכמ
תירגואמ םיצע ןעטמ עיגה

ופי
ןעטמה ןמ רתויב ןטק קלח קר .ןאכ הנגע ןונבלה יזראמ םיצע הנועט הלודג תינודיצ היינא
ןופצב םג ןכש ,תנפצ ינסחממ האובת ותרומת םינודיצה ולבקי םש .םירצמל דעוימ ולוכ
.בערה תותוא םירכינ

,םיתרכמ םירבעה ואבוה זאמ ןורחאה ןמזב הרפוהש למנב קוריפה תדובעש ןייצל יאדכ
.וז הדובעב םינמואמ םהש... בערב םיתמ - ןוגרא רסוח לשב

רזג
בצמב וא םייח תלוטנ שפנ הרשע םיתש תב המלש החפשמ האצמנ ריעבש יתחה עבורב
םידלי ינש ישארה בוחרב ואצמנ םייעובש ינפל .ריעב ישילש הרקמ רבכ הז .בערמ הסיסג לש
.בער-יחופנ

ןיינע היהת אל לכואה תקפסאש םישרוד םיבר .ינוריעה ןוטלשה לע םירמרמתמ ריעה יבשות
םירצמל םהינב תא רגשל ןדי לאל ןיאש תוחפשמ, ןנשי ןכש ,דוחל החפשמו החפשמ לכ לש
ותקולחו ןוזמה תאבהש איה העיבתה .םיחירבמ ידימ רוחשה קושב לכוא תונקל אל יאדוו
.הייריעה ידי לע ןגרואתןתוד תוביבסב תופרוט תויח

ןתוד
.ןאצ םירשעכ ופרטו רדעב וצרפ תוירא השולש .ןתוד תודשב לומתא היה םימיא םוי
.ףרטה תויח דואמ תורידנ הלא תוביבסב .םב םשפנ דוע לכ וחרב םיעתפומה םיעורה
עגפ ץראה לע דרי רשא דבכה בערה .ןדריה ןואגמ הז םוקמל ועיגה תויראהש רבתסמ
...רשב ילכוא םג םיעגפנ ןיפיקעב .חמוצה ילכואב קר אל הארנכ

.םיבראמ םישלו הלועמ הרימש ןגראל וטילחה הביבסב רשא םירדעה ילעב9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג