התלדב וערי םירז םיעורעפשה-תכרבב שמתשהל ,חנעפ-תנפצ ח"ודב הרדגוהש יפכ ,תירצמה תוינידמל םאתהב
תושרהל התע טלחוה ,םלועה ןמ רשפאה לככ םילודג םיקלח בערמ ליצהל ידכ םירצמבש
,םירצמ ןופצב םימיוסמ םירוזאב הערמ םשל םנקמ תא איבהל תורז תוצראמ םיעורל
.הדפקהב ולבגוהו ורדגוהש

לע ואובי םירצמה יכרוצש ,ךכל לכ םדוק גואדל הכ דע היה חנעפ-תנפצ לש ותלועפ וק
ירקיעה ללכה .םירזה םינוקה ןיב תישדוחה הנמה תיראש תא קלחל ןכ ירחאו ;םקופיס
.לובסת אל םירצמ ,הרקיש לכ הרקי :דימת היה החנמה

ידי-לע םילצונמ םניא ,התלדה רוזאב םירישע הערמ יחטש לש םיבחרנ םירוזאש רחאמ
ורסמיי הלא םילצונמ-יתלב םיחטש םא םיירצמה םיסרטניאה ועגפיי אל ,םיירצמ םיעור
תווממ םתוא ליצהל יושע הערמה ןוישר רשא ,הנירהנמו ןענכמ הנקמ יעורל ינמז חרואב
.חוטב9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג