ינש בלשל - םירצמב המאלהה

(תינוערפה תועידיה תונכוס) ,ףומתעשל קר ןיינע הארנכ ,םניא הלא םייונישו ,םירצמ רטשמב וללוחתנ םיינכפהמ םייוניש
.בער לש םוריח

תולובגמ םיסוסקיהה שוריגל הנש םישימח גח ,םימי םייעובש ינפל ,םירצמב גוחנ רשאכ
טלשש רטשמב םירזה םישבוכה לש םנוחצינ תביס תא חנעפ תנפצ ריבסה ,הנידמה
.ןכ ינפל םירצמב

הערפל - שוכרה לכ
לע ןטק הערפ ןיעכ היה םהמ דחא לכ .תוזוחא ילעב ןיב תקלוחמו תררופמ התייה ץראה
רמא - הערפש ןוויכמ .רז ביואל דגנתהל לוכי שממ לש חוכ לעב יזכרמ ןוטלש קר .ויתומדא
יואר ,הלוכ םירצמ תא ופוגב םלגמה אוהו ,לא םא יכ ,ונתאמ דחאכ םדא ונניא - חנעפ תנפצ
.ותנמ תא דחאו דחא לכל קלחי ותמכחבו ודסחב - אוהו ;ולש ןיינק היהי ונשוכר לכש אוה

הלתמא אלא ול שמיש אל בערה יכ ,תנפצ לש הלא וירבדמ רבתסמ :ריעמ ינידמה ונרפוס
.ונוצרכ םתקולח םשל הערפ ידיב ץראה תורצוא לכ זוכירל

עבושה תונשב .תואובתה לע הסכמה תלטה ,רוכזכ ,התייה הז ןוויכב הנושארה הלועפה
ייוליג .ומקוה רשא םייקנעה האובתה ימסאל ולובי תיברמ תא רוסמל המדא לעב לכ בייחתנ
.הקזח דיב תנפצ ידי לע ואכוד םיטעמ תודגנתה

תנשב הערפ רצוא גפס םתוא .םיבר ףסכ-תורצוא םירצמ ירישע ידיב ויה םייוצמ ןידע לבא
ורצוא םויכ .בהזו ףסכ תרומת קר האובתהמ הקולחב וכז םעה ירישע .הנושארה בערה
.ולוכ ירצמה םעה לש ורצוא םע טעמכ ההז הערפ לש

.הז המאלה-לעפמב ןושאר בלש אלא םייתסנ אל תאזב ךא

םידגנתמ םיינוציקה
ןידע םירסומש יפכו .ישאר םולשת-יעצמאכ רקבה לע תנפצ זירכה הינשה בערה-תנש תארקל
.ךכב םג יד רמאי אל

םעל םיאבנמה םיזורכ םינורחאה םימיב וצפוה ,ורטשמו תנפצל םידגנתמה ,יבת ינהוכ ןיב
םתוריח םג הערפל תא דבעשל דיתע ,"שפוחמה יסוסקיהה" ,הזה "ירבעה" תנפצש ירצמה
ילעב ,םהינודא לועמ םיסיראה-םירכיאה וררחתשי הרואכל .םירצמה לכ לש םתמדא תא םגו
.הערפ לש וידבע םלוכ ויהי השעמל ךא ,תוזוחאה

הנידמה חוכ רבג
םג ויה םבור .םיינוציקה יבת ינהוכ לש רתויב הנטק הצובק דצמ אלא האב הניא וז תודגנתה
המ ,הכפהמה תא בר ןוצרב ללכ ךרדב הנוהכה הלביק תאז תמועל .םיליצא יתב יברוקממ
םהל חיטבה םוקמ לכמ .םינהוכל הנתניתש תובר תוחנה לע ערפמל עידוה תנפצש דוע
.הנמאלות אל םהיתומדאש

לשו םייפסכה תוחוכה לש םזוכיר ךרדב הז ונוטלש זוכירש ,אוה קפס לכל לעמ ררבוהש רבדה
םיחלצומ המחלמ-יעסמ .ץוח יפלכ םירצמ לש החוכ תא ריבגה ץראה לש תונוזמה לע הטילשה
.ןשיה ןוטלשב םיירשפא ויה אל וישכע םיכרענה הלא ומכ9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג