ךלוהו טשפתמ םזיחנעפה

תומולח ןורתפב השדח הטיש...ןבל םחל ול םישיגמ הנהו םולח םדא םולחי יכ
.בל יחמשמ תוערואמ ול םייופצ :אוה בוט ןמיס
...לודג לותח האור
.לודג לובי ושוריפ :אוה בוט ןמיס
...רהנ ךותל ץפוק אוה
.ער לכמ רהטיי :אוה בוט ןמיס
...הארמב ומצע תא האור
.הינש השיא ושוריפ :אוה ער ןמיס
...עלצה תבאוכ
.והשמ ונממ םילטונ :אוה ער ןמיס
...שקומב רופיצ האור
.ושוכר תא םיחקול :אוה ער ןמיס
...קומע רוב ךותל טיבמ
.רהוסה תיבב ופוס :אוה ער ןמיס

ירצמה תומולחה רפס ךותמ

אל ריהזמ ןוחצינ םושמ וב שי עפשה תונש רפסמ תעיבק ןיינעב חנעפ-תנפצ לש ותאובנ םויק
."חונעפה תטיש - תומולח ןורתפב ותטיש ליבשב םג םא יכ לשומה ליבשב קר

ירחא ,םינש הנומשכ ינפל הערפ םלח רשא םינושמ תומולח ינש חנעפ-תנפצ רתפ ,רוכזכ
תומולחה ירפס יפל ןורתפ אוצמל םהיצמאמב ןיטולחל ולשכנ הימכחו םירצמ ימוטרחש
.םהיתוטישל

רפס םושב ןייע אל
לכ תא קרפה לעמ דירוהל יושעה רבד - קיודמו ןוכנ ןורתפ ךלמל שיגה ,התע ררבתנש יפכ
.תנפצ לש ןוטלשל ותיילע זאמ תוכלוהו תולספנ הכ ןיב רשא ,תונשיה תוטישה

לש ושוריפ קמועל תדרל חילצה חנעפ-תנפצש אוה תאזה השרפה לכב רתויב ןיינעמה ךא
רבדה הז יכ .םירפסה תרזע ילב (ותעשב רתופה ריבסה "אוה דחא םולח") הערפ םולח
רשא לע וחור-תרומ תא עיבה ןכ ינפל ,רפסמ תועובש ךאש ,הערפ יניעב ןח אצמ רשאו
.םיללכו תוטישו תומישרב ךכ לכ םייולת וימוטרחו ויצעוי

,וזגורב ךלמה רמא ,"ןבל יבג לע םודאו רוחש םימושרה םירבדה תא םדימ יתאצוה ול"
'םימכח' לש םתנובתו םתמכח היא !יהשלכ הצע יל ץעייל םינוא-ירסח יצעוי ויה זא יכ"
"!?האל 'םינובנ'ו

הבוט הצע הוולמ ןורתפה
יפל םא ,ריעצה לש תיללכה ותעפוה יפל םא - ןיחבה הערפו .השעש המ השעו ירבעה אב
וינפל דמועש - ןוסאה תעינמל םיישעמ םידעצל עגונב הנובנה ותעצה יפל םאו ,ןיינעל ותשיג
רשאב אלמה ונומא תא וב ןתנ אוהו ,(ימשרה ראותה יפל םכח קר אלו) בל-םכחו יניצר שיא
.םירצמ ץרא לכ לע לשומל ותוא הנימ9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג