:חצנמה הערפ תב תוספשטח
"םולש אובי ןוחצינה תובקעב"

(תינוערפה תועידיה תונכוס) ,יבת,םירצמב םולש תפוקת ררתשת תרפ רהנ לע סמתות הערפ לש ונוחצנ תובקעבש ,הווקתה תא
.המורד הגילפהש ינפל סמתות תב תוספשטח הכיסנה העיבה

:הכיסנה םעטמ ןאכ המסרופש ,הרהצהה ןושל וזו
,ער לש ודיחי ,ןומא בוהא םילאה ןב יבא לש ראופמה ונוחצנ לע יל עדונ ןורחאה עגרב"
עיגהש ,לודגה יבא לש וז ותחלצה לע םירשואמה ןיב ינומכ ןיא .ןוילעה טילשה סומתות
."תרפ רהנל דע

םילודגה םיניינבה תמקהב חותפל לכונו ,םולש ימי םירצמ לע ואוביש הווקמ ינא תאז םע ךא
לועמ םירצמ תררחשמ ,תראופמה יבת תלשוש ,ונתלשוש תלודג תא םימלועל וחיצני רשא
.םירז

םשמ איבנו ,םירצמ תרצות בטיממ םירצמ יניתנ םהש היבשותל איבנ ,םורדה ץראל ינפ התע
תרוטק ריטקהל םה םיבוט יכ םימשב יעטמ םשמ איבהל יבל לא יתתנ דוחייב .םהיתוצראמ
.הראפתל הפ ומוקי רשא ער-ןומא ישדקמב9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג