:ןוא ןהכ ערפ - יטופ
!םיימש-יטנא תויפ ומתסי

(תינוערפה תועידיה-תונכוס) ,ןוא,ער שדקמב םויה ומואנב ,שמשה לא ער לש לודגה ןהכה עידוה - הלודג הנכסמ תלצינ םירצמ
:רמא רתיה ןיב .ןואב הובגה רפסה תיב לש םידימלתהו םירומה לכלו םינהוכה תואמל

יהי - חנעפ תנפצ ,ךלמל-הנשמה דגנ יולגבו רתסב םיתיסמ יבת ריעה ינהוכש םינש הז"
,םש ינבמ ןאכמו ,ירבע אצוממ אוה חנעפ תנפצש לבה תנעטב .חצנל יחיו ומע ער לאה
.בערב תוומ ןולקמ םירצמ תא ליצה רשא שיאה לש וחיר תא שיאבהל יבת ינהוכ וסינ
תא אל רותפל וחילצה אל רשא הימוטרחו יבת ינהוכ לש םהיתובלל ןיבהל רשפא
לבא .םירצמ לש תוילכלכה תויעבה תא אלו - ול תואירב ,רשוע ,םייח - הערפ תומולח
רשאב םש ינב לכ דגנ ,םח ינב ,םירצמ ינב תאנש תא ררועל תקפסמ הביס ןידע וז ןיא
.ונצראב םיסוסקיהה םע דחי םינש לבוי יצח ינפל וטלש םה רשאבו ,םש ינב םה

יכ ףא ,הז לשומש לכ יניעל חיכוהו חנעפ תנפצ השע רשא לודגה השעמה אב התע
אוה ןיאו םימודרה יבת ינהוכמ רתוי ,ונתדלומ לש הנוחטיבל גאוד אוה ירבע אצוממ
ררבוה םאב רתויב תודבוכמה תוירבעה תוחפשמה תחא לש םינב ףא רוסאל עתרנ
.םירצמ ביוא תבוטל םילגרמ םהש

יח רשא לכ אווש תאנשו אווש תומשא ליטהל ער וניהולא יניעב אוה בוט אל ןכא
לודגה ונכלמו .אוה וניחא ,ונלש הכורבה שמשה לא ערל ןמאנ אוהו ,םירצמב
,טופ-נר-רפנ ,בונרוה ,יתפ-אא-טרסנמא-הק יתומל ,תאאמ-ירמ ,טכנ-הק-סורוה
- ול תואירב ,רשוע ,םייח - סומתות הר-ש ,ער-אק-רפכ-אא ,יתיב-ןתוס ,ובא-קנס
.ךסכסל םיצורה יבת לש ךשוחה ינהוכל בל םישי אל

"!םלועל יחי ,חנעפ תנפצ ,הערפ לש ונימי די ,ונעיבשמו ,חצנל יחי סומתות הערפ

תרבוגה תורחתהל יוטיב וב םיאור ,רתויב ףירחכ ןאכ בשחנ ןוא ןהכ ערפ-יטופ לש הז ומואנ
םירעב הלודגלו הריב ריעל התייהש יבת ןיבו ןואב קיתעה הנומאהו עדימה זכרמ ןיב תכלוהו
.ןוטלשל הרשע הנומשה תלשושה תיילעו סוסקיהה שוריג םעש תימואלה הייחתה זאמ

.השיאל ןהכה תב תנסא תא אשנ רשא חנעפ תנפצ לש ונתוח אוה ערפ-יטופש םג םיריכזמ ןאכ9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג