"!בערב םימשא םירבעה"

"םח" ימשיטנאה ןותיעה בתוכ("םימיה ירבד"ל דחוימ) ,יבת

םימשאומ ובו המיתח ילב רמאמ םסרפ ,ותוינוציקב עודיה ,'"םח" ,ער ןומא ינהוכ לש ןוחריה
.םירצמ ץרא לע האבש בערה תכמב םירבעה

ןיאו אוה ירבעש - חנעפ תנפצש זמרנ תורושה ןיב ךא יולגב תאז דיגהל זיעמ ןותיעה ןיא םנמא
רשא אוה - ירצמ שדקמב דוע והאר אל שיא יכ ,בירקמ אוה לא הזיאל קוידב עדוי שיא
."העישומ"כ ץראה לע טלתשהל לכויש ידכ םירצמ לע בערה תא איבה וימסקב

ותינכותו ותמכח תא חבשמו חנעפ תנפצל הדות ריכמ ץראה םע לכ ןכש ,בר זגור ררוע רמאמה
.בער תפרחמ םירצמ םע תא הליצה רשא ,תילכלכה

םירצמ יליצא םידמוע ,םש ינב לכ תא ךשח ילב ףיקתמה הזה ןותיעה ירוחאמש םירמוא שי
תומדאה לש האלמ המאלהכ והומכש ,שדחה רטשמה ידי לע םהיתוזוחאמ ולשונ רשא
.שוכרהו

םדא לש ויתונויסינבו ודובכב אוה עגופ ןכש ,רסאנ אל רמאמה םוסרפש ,ךכ לע םיהמת ןאכ
.הערפ לע בוהאה9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג