:םיתיסמ לאעמשי יאצאצ

!םירצמ יביוא - לארשי ינבןסינב 'כ ,(הליוח) סיראווא
.(םיילאעמשיה ןיעידומה -יתורש)

ידי -לע םויה האבוה ,םירצמ לש םיעבשומה היביוא םהש "לארשי ינב" טבש לע תיללכ המשאה
.ילאעמשי טבש שאר

ןב רדק ןב קשמ ,הזה ילאעמשיה טבשה שאר םסרפ ,בקעי ינב רסאמ לע עדונש רחאל
:רמאנ ובש תעד-יוליג ,לאעמשי

םויה .םהרבא ןב קחצי לע סחייתמה ירבע טבש ותוא והימ תעדל םירצמ יטילש וחכונ ףוס ףוס
לע לארשי ינב םויה םייורקה םירבע לש הז טבש :םינשב תורשע ותוא םינעוט ונאש רבדה רורב
.םירצמ ביוא אוה ,לארשי אוה בקעי םש

,לאעמשי יבס לש ומא תירצמה רגה השרוג רשא ירזכאה שוריגב היה וז האנש לש ןושאר יוליג
.קחציל תויוכזה לכ תא שירוהל ידכ ,ירשו םהרבא ידי לע

ינב שוריגב דוע םיקפתסמ םניא ,הרוכבה לזוג ,בקעי לש וינבו קחצי לש וינב ינבש הארנכ התע
.םירצמ ץרא לע ןוטלשל םג םהיניע :ןענכ ץראמ לאעמשי ינבו ושע

,תראופמה יבת תלשושל ונתונמאנ תא תאזב םיעיבמ ,ונא םירצמ םאה דצמש ,לאעמשי ינב ונא
!חנעפ תנפצ יחי .בקעי ינבמ םירבעה תומיזמ לכ לוכיסל די ןתינו

תיתרוסמ האנש
:ףיסומ ונרפוס
.ירבעה םהרבא ןב לאעמשי ינב רשע םינש לש תוחפשמ הרשע םיתשמ בכרומ לאעמשי טבש
םע ןותיח יסחיב אבש ,תויבנ היה לאעמשי לש רוכבה ונב .ינשה ןבה אוה קשמ לש ויבא רדק
.קחצי ןב ושע

סיראווא איה הליוחמ לחה ,םירצמל תיחרזמ-תינופצ רשא ירבדמה לבחב ןכוש לאעמשי טבש
החדנ הז טבש .רוש רבדמ םשב םג עודי הז רבדמ .ושע ינב תלחנ איהש ,ריעש רה לובגל דעו
תיב םע ותירב םג ןאכמ .קחצי תיבל הניט ,ןבומכ רטונ אוה .קחצי לש ותדלוה רחאל ץראהמ
תיבב אוה רבודמהשכ םעפ ידמ ךא ,הלא םיטבש ינש ןיב תורגת םג תוצרופ ןמזל ןמזמ .ושע
םירצמ תא םג תיסהל לאעמשי טבש הסנמ םיאור ונאש יפכ התע .םיביריה ינש םידחאתמ בקעי
.בקעי תיב דגנ9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג