םלועה םסא - םירצמרתוי ררבתמ ;קפואב תיארנ הלקה לכ ןיאו הינשה ותנשל סנכנ םלועה לכב טשפש בערה
.בער-תוממ תושונאה תא ליצהל תלגוסמ הדבל םירצמ יכ רתויו

רוגאל דלונה תייארב הנוחנ איהו ,הקוצמה ןומישי ךותב רבדמ-תאנ שממ םויה איה םירצמ
יפכמ הברהב הלודג תיאלקחה הבונתה התייה הבש ,הנורחאה הפוקתה ךשמב ןוזמ יכרצמ
םירצמ ימסאש תאזב קר אל :ריבכמל התבונת וז הנובנ תוינידמ הבינמ םויה .תכורצתה
תורכינ תויומכש תאז ףא אלא ,םירצמה לעמ בערה םויא תא ריסהל ךרוצה יד רב יאלמ םנה
.ףסכו בהז לש קסופ יתלב םרז םירצמל תואיבמ וללהו ,ץראל-ץוחמ לא תורכמנ הטיח לש

תא שארמ הזחש שיאה ,חנעפ תנפצ אוה םירצמב ןוזמה בוציק תכרעמ לכ לע הנוממה
הלעמה -בר דיקפתל סמתות הערפ ידי-לע זא הנמתנ רשאו ,םינש הנומש ינפל רבכ בערה
.תואלקחהו ןוזמה רשו םירצמ לשומ לש

ילכלכה בצמה תא רקס ובש ,סמתות הערפל ידוס ח"וד חנעפ-תנפצ חלש םימי שדוח ינפל
ידכ ,טקנ רבכש הלא תאו ,תושעל ותעדב היהש םידעצה תא ךלמה תעידיל איבהו ותוללכב
,ותכרדהב הכרענ רשא תינכותב הטרופש יפכ ותקולחו ןוזמה בוציק תכרעמ ףא ללכשל
.יחכונה בערה ינפל התייהש תואגה ימיב

תוירקיעה תודוקנהמ המכ ןלהל .הזה ח"ודה ןמ םיעטק המכ ומסרופ רבעש עובשב
.תירצמה תינכותה לש תימואלניבה תועמשמה לע תדחוימ השגדה ןהבו ,ובש תוטלובהו

:ןוגכ תוינויח תולאשל תובושת אצמנ ןאכ
?בערה ךשמיי ןמז המכ -
?םירצמ ידיבש ןוזמה יאלמ והמ -
?םיריחמ וליאבו ,ץראל ץוחמ םינוקל ןוזמ רוכמל םירצמ ךישמת םאה -

םינש עבשל יאלמ
יוליגב אוה ,םויה םלועב ילכלכה בצמה לש תרדוקה הנומתב רתויב םידדועמה תותואה דחא
ךישמת םירצמ יכו םינש עבשל קיפסי םירצמ לש ןוזמה יאלמ יכ ,חנעפ-תנפצ ח"ודב השענש
.אבה לכל ןוזמ רוכמל תיחכונה התוינידמ תא םייקל

ץראב הרידס הקפסא םייקל בשוחמ" ,ח"ודב רמאנ "םירצמ ימסאב רגאנש האובתה יאלמ"
תירצמה הלשממה ךישמת ןמז ותואב .תופסונ םינש שש ךשמב רמולכ - בערה תונש ךשמב
לע חקפל תצלאנ היהת ךרוצל םאתהבש ןכתיי יכ ףא ,ץראל-ץוחמ םינוקל האובת רוכמל
.יאלמה לש ידמ הריהמ תונקורתה עונמל ידכ םתסוולו םיריחמה

ריהצה ,םינש עבשמ רתוי בערה ךשמי םא , ושעי המ ,םיאנותיע תביסמב הלאשל הבושתב
,ךלמל-הנשמה רמא ,"םדא לכ" .ןובשחב האב הניא וזכ תורשפא יכ ,ףקותב חנעפ תנפצ
ומצעל תרתוימ הגאד םרוגו ,וצרמ תאו ונמז תא זבזבמ אלא וניא ,וז הלאשל ותעד ןתונה"
."הזמ רתוי דחא םוי אל ףאו - םינש עבש ךשמי בערה .ותלוזלו

תפוקת תא ,םינש הנומש ינפל ,שארמ הזחש תעב העט אל חנעפ-תנפצש רחאמ יכ םינייצמ
.בערה ךשמל רשקב תיחכונה ותאובנ הדבתתש חינהל הביס לכ ןיא ,עפשה

ןיפילח ירעש ינש
םהש ןוזמה דעב הכ דע ומלישש םיריחמה תא םלשל וכישמי םירצמ יחרזאש דועב"
התעמ םלשל וכרטצי ץראל ץוחמ םיאבה םינוקה ירה ,םיימואלה םימסאב םינוק
."רתוי הברה םיהובג םיריחמ ךליאו

,"ונתוא ץלאמ - בערל הנושארה הנשה - התע הז המייתסנש הנשה ךשמב ונשכרש ןויסינה"
גוסל וניריחמ תאלעה ידי לע םירזה םינוקל ונלש תוריכמה תוינידמב רימחהל" ,ח"ודב רמאנ
ךישמהל ידכ .הליחתמ וניפצש וז לע טעמ התלע רבל תיללכה השירדה .םינוקה לש הז
םימסאה ןמ האצומה רבה תומכ תא םצמצל ונילע ,יחכונה ןוזמה רבשמ לע רבגתהלו
.םיימואלה

לובג הצקל דע הצצוק רבכ םתכורצת רשא ,םירצמ יבשות יכ תעדה לע תולעהל ןיאש רחאמ
.ונלש אוציה תא םצמצל איה הדיחיה תישעמה ךרדה ירה ,הזכ םוצמצמ ולבסי ,תורשפאה
."םיריחמה תאלעה תועצמאב השעיי הז רבד

,טדיק 35 םלשל וכישמי םירצמה .האמל ףסכ (לקש 33) ןבד 6 -ל הלעוה םירזל ןגדה ריחמ
.(דחא ןבד ,עודיכ ,םה טדיק 10) הכ דע ומלישש ומכ

הלא םיריחמ .םירצמל ןבד 4 וא ,םירזל (לקש 38.5 םהש) ןבד 7 וישכע אוה הטיחה ריחמ
.תמדקומ העדוה אלל תונתשהל םייושע

םירצמב בער יתמ ןיא
שפנ לכ לש היחמה יכרוצ ידכ םירצמב קיפסמ ןוזמ שי יכ בושו בוש חיטבה ךלמל-הנשמה
םימסאל אבה םדא לכל ןתניי היפלש הלועפ-תינכות דביע אוהש רמא ןכ .רבשמה תונשב
הכפה םיכרצנל םניח ןוזמה-תונמ תקולח .היהי רשא יפסכה ובצמ אהיו ,ןוזמב ורוסחמ ידכ
ידכ ןהב תאשונ תירצמה הלשממהש ,תולודגה תואצוהה .םירצמ ירעב ימוי-םוי הזחמל
תוסכתמ ,חנעפ-תנפצ תינכות איה - תאזה תיקנעה ןוזמה בוציק תינכות תא עצבלו ןנכתל
.םהיתונוזמ תרומת םלשל תגשמ םדי רשא הלא ידימ ףסכו בהזה ידי לע

לובגב חוקיפ-תונחת
םשש ,לובגבש חוקיפ-תנחת ךרד רובעל תבייח ,םירצמל סנכיהל תשקבמה ,הרייש לכ
.הריישה ירבחמ םדא לכ לע םיישיאה םיטרפה תא תונדפקב םימשור

,םהירוגמ םוקמ ,םדי חולשמ תא םג אלא ,םינוקה תומש תא קר אל תוללוכ םיאבה תומישר
.אבסהו באה תומשו ,העיסנה תרטמ

םא טילחמו ,המישרו המישר לכ לש ,םוקמב-וב ,תמדקומ תרוקיב ךרוע תולובגה חוקיפ ןיצק
תושר הריישל תנתינ םא .האלהו לובגה ןמ הרזחב החלשל וא סנכיהל הרובחל חינהל
הרקמ לכב טעמכו ,םירצמבש תוברה הקפסאה-תונחתמ דחאל התוא םינווכמ ירה ,סנכיהל
.לובגה רמשמ תדוקנמ עסמ םוי תיצחמ תוחפל לש קחרמב

,םיימואלה םימסאה תלהנהל םיאבה תומישר תא םיצר םיאשונ ,םיבוצק םיקרפב ,םייתניב
ןגרואמ להונה לכ .חנעפ-תנפצ ךלמל-הנשמה ידי-לע ,הינש תרוקיבל םה םיאבומ םשו
לכל ןוזמה תריכמ תא עונמל ,יהשלכ הביס ךותמ ,ךלמל-הנשמה הצרי םאש הזכ ןפואב
תושעל לכוי זא-יכ ,תלבוקמה ךרדה ןמ רחא ןפוא לכב תונשל הצרי םא וא ,הרובח וא םדא
חלשנ הילא רשא הקפסאה-תנחת התואל ,םיסוסל םותר בכרב עסונ ץר חולשמ ידי לע תאז
.הנודנה הרבחה וא ןודנה םדאה9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג

           

3