קנעה קסילבואה םקוה ךכ

יבתב דחוימה ונרפוס תאמסדנהמל קינעמה ךלמה וצ םסרפתי רבכ יאדווב ,םיארוק םכדיל עיגי הז ןויליגש תעב
יבתב ןומא שדקמב ירויס .בהזה קנע - רתויב הובגה תונייטצהה-תוא תא ,הניא ,רשכומה
.הז דובכ תואל הניא אוה יואר ןכא יכ ,ינדמיל

םיסדנהמה וניכה ובש ,קוידב עגר ותואב הנה יתנמדזנ .ןומא שדקמ םוחתב אצמנ ינא
תא יתצמחה אלש ןבוי וילאמ .וסיסב לע ינשה קסילבואה תבצהל םמצע תא םילעופהו
םישגינ םילעופהש דע םלוא .הדובעב יתיפצו ,אמוגה רינו ילוחכמ תא יתנכה ,תונמדזהה
.ילגר תודמוע ןכיה ראתאו הבה ,הכאלמה םצע לא

ינשש ,שדחה רעשה ילעמ .ןומא שדקמל סמתות ףיסוהש םיידיה-תבחר רצחה דיל אצמנ ינא
בהזב לאה תומד תחתופמ ןהילעו ,תשוחנמ רעשה תותלד ,וידדצ ינשמ םיבצינ ךלמה ילספ
הקירבמ ללק תשוחנ םיפוצמ םהישאר ,םיהובג םילגד ינרת םיפקדזמ רעשה ידצ ינשמ .ץצונ
ןיב יתרבע ,המינפ יתזפחנ .הדובעה לע םילעופה תא תארוקה הקירשה העמשנ הנה םלוא
לוע ןהכ .רצחה לא יתאציו ,שדקמה לא רעשהמ תוכשמתמה סיריסוא תוטרדנא תורוש יתש
הרהמ דעו ,םשל יתינפ .םילעופה וחרט םש םוקמ ,ינשה רעשה לא ועבצאב יל הרוה םימי
ינשה וליאו :עקרקה לע לטומ היה דוע ןושארה קסילבואה .ןיע תביהרמ הנומת יניעל התלגנ
םחוכ לככ םיכשומ ,תוצובק תוצובק ,םימוריע םישוכ ינומהו ,עפושמ רפע לת לע חנומ היה
.המידק וזיזהל םילדתשמו ,קסילבואה תידודחב ורשקנש םירתיו םילבחב

םייתעש רחא וליאו ;םהידיב טושהו םהילע םידמוע םיחיגשמו ,םילעופ םייתאמכ םש ויה
םישדחו הקירשה העמשנ ,םינושארה לש םחוכ תולככ .םיחפט המכ ךא קנעה זז ,הדובע
הלות קסילבואה שאר היה רבכ ברעה דריש דעו ;תוצובק תוצובק ופלחתנ ךכו .םמוקמב ואב
םידבעה וחילצה םיירהוצב תרחמל .רפעה-לת לע םיחנומ ןיידע וכרואמ םישילש ינשו ,ריוואב
.רושימב ויצחו ריוואב ויצח ,עפושמה רושימה הצק לע תחנומ ותיעצמא התייהש דע וררגל

.םהיתודידמו םהיבושיחב וביבס םיחרוט ויה םיסדנהמה קרו ,הדובעה הקספ םוי ותוא ךשמל
םינמואהו עקרקה לע חנומ היה ןיידעש ,ינשה קסילבואה תא יבל תמושת יתבסה ,ךכש ןוויכ
קירבמ למשח תוחולב הוסכו ,תבקמו שיטפב םיפרוצה ולמע ,תידודחל ךומס .ומילשהל וחרט
ץנצנמו קרוב אוהו ,ןבל בהז ןיעכ ונוג ,בהזב ףסכ ךתנ ונהש למשחה .ולאל ולא םודימצהש
-בתכב ךלמה יראות תידודיחה לע וקחוי ,יופצה תכאלמ םות ירחאש יל וחס .םיקחרמל
םימוטרח בתכב תבותכה תקיקח שיטפבו למזאב םירחא וקסע םהמ הטמל .םימוטרח
םלוא .קסילבואה תולגרמל דע ךשמהל הדיתעש תבותכ ,ךלמה סומתות םש תא תראפמה
דמצומ השק טירולודש םילכב ,ןבאה תא שטללו קילחהל םתחתמש הלא וחרט םייתניב
יתחלצה אל רשא ,תדחוימ הקבאב הופשפשש י"ע חוצחצו קרב ןבאה חטשמל ווישו ,םשארל
בתכב ךישמהל ולכויש ,םיקקוחל תנמוזמו תנקתומ ןבאה היהת םתכאלמ םויסב .התוהזל
:הקירש העמשנ ,וניקתהל שרדנ למע המכו ,הז קסילבוא האנ המכ ,רהרהמ ינאש דע .םהירויצ

וזחא םילעופה לכ .םשפת אל שיא ךא ,קסילבואה תיתחת לא םילבח ורשקנ הנה םעפה
ףוג תחתמ רפעה תא איצוהל ולחה ירה ,הנושמ רבדה הארייש המכ דעו ,םהידיב םירדעמ
וליאו - עקשו קסילבואה סיסב ךלה הדובעה הכשמתנש לככ .םילסב םשמ ואשנלו קסילבואה
ףוסבלו ,םילבחב םילעופה וכשמ ,עקרקה לא וסיסב ברקתנ רשאכ .רתויו רתוי עפתשנ ושאר
.התחתמ םשוה רשא סיסבב םומע לוקב השקנ קסילבואה תיתחתו ,ןורחאה רפעה לס קלוס
,הניא חקפמה ינחיטבהש יפכ ךא ,המ תיוזב יוטנו ,רושימה לא ןעשנ קסילבואה היה ןיידע
.ושאר לא םירושקה םילבחה תרזעב ורשייל לקיי


קסילבוא םידירומ ךכ

יבתל הרזח יכרדב ךא ;קסילבואה לש יפוסה ורושייב יתיאר אל ןכלו ,שורפל יתעש העיגה
קנעה לא ,םתדובע םוקמל ורהימש םיקילחמו םיצפשמ ,םיפרוצ ,הכאלמ ילעבב יתנחבה
.טועפה םדאה וחצנ רשא ,לגר 200 הבוגל אשנתמה9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג