...תומולח םלוח ונניא חנעפ-תנפצ

(םירצמב עובקה ונבתכ תאמ)ירבע לגרמ ינניא
.ירבעה "לוגיר"ל ביבס הרעסה הצרפש ינפל םיימוי ףומב תנפצ ןומראל יתעגהו ילזמ לזמתנ
.חילצמ יתייה םא אוה לודג קפס ,ןובנה לשומה ןומראל סנכיהל םויה יתיצר וליא

עבשב םיטיבמ (םירצמ ןושלב ונצרא תארקנ ךכ) "ונתר" ץראמ אבש ימ לכ לעו ירבע לכ לע
יל המ םנמא .ינא םג רסאיא ןפ ,ירועל יתדערש תודוהל ינא בייח תמאה ןעמלו .םייניע
לשכא הלילחו סח םאו ...יתקדצ תא חיכוהל ץלאא כ"חאו יתוא ורסאי הליחת ךא ?לוגירלו
יתיליב תוינתוואתה ףומ תוריבגמ תדבוכמ תרבג וזיא לצא תולגל ןפוא םושב לכוא אלו ינושלב
.לוגיר תמשא ילע ולפטי דימ ,שמא

ינא ששוח .םירצמ יבחרב םויה תטלשה תירטסיהה הריוואה תא םכל ראתל םילימ יפב ןיא
רשפא וליאו .ויתונוזמ לע חוקיפ לטוהש ומכ םדא ןב לש וידעצ לע חוקיפ ןאכ לטויו טעמ דועש
לש ויתובשחמ לע חוקיפ םיליטמ ויה יאדו - ירשפא לכה תנפצ לש עיבגה טולש ימיבו - היה
.םדא

.הלקת ילב ,הז לוכי לכ לשומ לש ונומראל סנכיהל יתחלצהו ילזמ לזמתנ ,רומאכ ךכ

...תנפצ תודלות הלא
אלש ,ךלמל הנשמה ריכזמ לש ותעדוה התייה יתגפס רשא הנושארה תיאנותיעה תוומה תכמ
איצוהל חילצמ יתייה אלש ןכתייו הווהב וא רבעב םייטרפה וייח לע רבד תנפצ יפמ לואשל זיעא
רתויב קד זמר יתזמר .יתישע רשא ןטק היצקובורפ השעמ אלמלא ,ריכזמה לש ויפמ םג הלמ
...פשטחלו תנפצל רשקב ץראל- ץוחב תוכלהמה תועומשה לע

תדועת אלמלאש ינחוטבו ,םיפודיג לש רטמ ילע ךתינו ופוס דע םשה תא אטבל יתקפסה אל
קיפסמ הז היה ,הירוטסיהה לש הגיצנכ טעמכ התוא השועה ,ידיב רשא "םימיה ירבד"
לע םיאבה םיטרפה תא ויפמ לבקל יל ליעוה הז רבד ךא .ללכב ןויארה ןיינע תא לטבל ידכ
.תנפצ לש תינידמה הריירקה

םעפ הניכ ומצע תנפצ .ימ ידי לע קוידב תעדל ןיא ,המירצמ אבוה רענ ודועב .וריבחה ןמ ואצומ
ינב אלו ותוא םילכוא םילאה רשא שיאה ירשאו סיריסוא ידי לע יתפרטנ ףורט :ךכ רבדה תא
...םדא

ויתונורשכ ולגתנ הרהמב ךא ,תוטושפ תודובעב דבע הליחת .םיחבטה לש תיבב לדג אוה
ןניא הלא תונוכת ריכזמה שיגדמ - ונמצע ןיבל וניניבו" ותונמאנו ורשי - לכל לעמו םיברה
"...םסרופמה בקעי לש וינבמ ונניא הארנכ הז ירבע ךא .ונימיב רתויב תוחיכש

רוקמ יל עדונש רחאל ךא .ירבעה בקעי דגנ ול שי תונעט המ ויתלאשו רבודה תא יתקספה
...ושע ןב זפילא לש ויתונבמ תחא איה הז ריכזמ לש ותשא .יתקתתשה ויתועידי

.רהוסה-תיבל םיחבטה רש תיבב ותלודגמ תנפצ לגלגתנ דציכ ויפמ ליצהל היה דואמ השק

...רתויב תמדקתמ ץרא איה םירצמ ,םישנ לש הלא םיניינעב ,עדוי התא !אווש תלילע !הלילע"
אל) תחא תדבוכמ תרבג םע ךסכתסנ ןכ לעו - תצק תונושמ תועד ומע איבה ירבעה תנפצו
המשאה תא ליטהל - םימתה - ברסש ןוויכמו ןיד תיב ינפב אבוה ,םשאוה (...איה ימ בושח
.רסאמ תונש הרשע שמחל ןודינ ,ךירצש ימ לע

םיבושח םיריסא ינש םע םש דדייתה אוה .רהוס תיב ילתכ ירוחאמ םג ןורשכ אוה ןורשכ ךא
רתפ ,םהילע בבחתנ ,(ורסאי םירשש ,רידנ רבד הז ןיא םירצמב) רבעשל םירש ינש ,דואמ
ררחוש םהמ דחאש רחאלו .םירצמב התוא םיריכמ ןיאש ירמגל השדח הטישב תומולח םהל
.ררחתשהל ודיב עייס ,הלודגל הלע בושו

...וללה תורפה ,תורפה
ונלש םינמוא םירייצמ םניחל אל .םיילפכ השודק ,הנמש הרפ .דואמ השודק עודיכ איה הרפה
.םהידי תא תוקקלמ תורפשכ ונטילש תא

אסכ לע ותולעל תישילשה הנשב - !תואירב ,עפש ,םייח - סומתות - לודגה ונכלמ םלח הנהו
.וילע תעמש רבכ יאדווש תונמשו תוזר תורפ םולח ותוכלמ

םירשה דחא רכזנ זא .םהלש חותינה יכרד לכב םולחה תא רותפל ונלש עדמה ישנא וסינ
,ריסא ונדועב תאז תושעל ברס אוה) יעשמל חלוגש רחאל רהוסה תיבמ אבוה אוה .תנפצב
.(ךכל םיכסה הערפ לש ודובכ םושמ ךא

זבזב אל הז ירבע דבעש ררבתה .םדא לכמ םכחה ונטילש תא םיסקה הנושארה החישב רבכ
ךא .םה והודמליש תנמ לע םירחא דמיל .ודיל אב רשא לכמ דמלו דמל .אלכב ויתונש תא םג
ידומילל רתוי הובג רפס תיב שי םאהו ,םייחה רפסב דמל םיברה אמוגה יבתכב רשאמ רתוי
ילודגמ ריכה םש .הימורעמב ,איהש תומכ םירצמ תא ריכה םש ?רהוס-תיב רשאמ םייחה
תא ריכה םש .ךרפב תובצחמב דבועהו םייחרב ןחוטה ןורחאל דעו תוכלמב ועשפש הערפ
.ןוא שדקמב בשויה לודגה ןהכה ןריכה אלש הדימב ץראה לש היתויעב

-םיהולא תוארמב ומצעב רמוא אוהש יפכ ןחינ הברה ותנבהו תוברה ויתועידי לע ףסונ םאו
.ויתקספה - ?םיהולא הזיא

דחאב שיא והאר אל םוקמ לכמ .שיא לכמ סומכ הז רבד .והלאשת לאו ינלאשת לא" -
ידיב תונברוק חולשמב - סומינ ימעטמ קר תאז םג הארנו - קפתסמ אוה .םירצמ ישדקממ
דגנמ רתסנ רבד ןיא זאו ,ולש "אק"ה לע ,וילע תדרוי ,הז םלענ םיהולא חור הנהו .םינהוכה
.ויניע

םירצמ תא ליצה ךכו .ןוילעה דיקפתל הנמתנו הערפ לש ומולח תא םג רתפ הברה ותמכחב ךכו
."ןודבאו בערמ

?תרוצבה תונש רחאל םג רומחה חוקיפה תוינידמב ךישמהל אוה ןווכתמ םאה -

.ומצעב ותוא לאשת ןכ לע -

?םירחא ורבח ינב םע םירשק הלא יא אוה םייקמ םאה -

ינב וא םודא ינבמ הנה םיאב ןמזל ןמזמ .םיסוסקיהה שוריג זאמ הלאכ ןיא םירצמב .אל" -
ןיאש םינוש םיחמצו םירצומ םג םיאיבמ לאעמשי ינב .ןוזמ תונקל ידכ קר ךא ,לאעמשי
ונא .ןיא ללכ ךרדב .ונלצא םיבשייתמ םה ןיא ךא .םימשב ינימ דוחייב ונלצא םתוא םילדגמ
ילעב ונא .וז איה םירצמ תבעות יכ ,םיעור יטבש אל יאדוו ,םירז הפי ןיעב ונברקב םיאור
.ידמל ההובג תוברת

,םירצמ יהולאל דבוע אוה ןיאו ויתובא תיבמ םיגהנמ הלא יא לע אוה רמוש םא םג ומצע תנפצ
".יבתב םיכושח םינהוכ יפמ םיאבה הנטשה ירבדל בל םישת לאו רבד לכל אוה ירצמ

.תומולח םלוחו דואמ יטנמור שיא אוהש םירמוא יתעמש -

תטלשה הרבחה םורמב תוריכזמ ידיקפת שמשמ ינאש הנש םיעברא הז .רבדה רקש" -
רוביצ יניינעב קסוע אוהשכ אל םינפ לכ לע .ךכ לכ חקופמו חכופמ םדא יתיאר םרטו םירצמב
."עדוי ינניא ובל רתסבש המ .הנידמו

.ערתשהמ אמוגה רצק יכ ,האבה תרגאב ,ומצע לשומה םע האלפנה יתשיגפ לע9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג