?בקעי ינב םה ימתמשאב ףומב לומתא ורסאנש םישנאה תרשע לע הרצק תיפרגויב המישר ןאכ םיאיבמ ונא
.ירבעה בקעי ינב - םיחא םה הרשעה לכ .לוגיר

50 ןב ,ןבואר
ןשגר יכ ףא ,קזח יפוא לעב םדא .האל הנושארה ותשאמ ןושארה ונבו בקעי לש ורוכב ונב
.םינב העבראל באו השיאל לעב אוה .תצקמב ביצי יתלבו

49 ןב ,ןועמש
לכבש ןכוסמה תא וב םיאור בקעי יביוא ;ויפואב ןשגרו ופוגב ןוסח םדא .האל לש ינשה הנב
ינפל ,םכש דגנ ,דבלב םהינשמ תבכרומ ,ןישנועה תחלשמ תא וויה יול ויחאו ןועמש .םיחאה
.םירומאב בקעי טבש לש תומחלמב טלבתה ןועמש .הנש שמחו םירשע

ינפל תוירותסמ תוביסנב םלענ רשא ,בקעי לש ןורחאה ינפלש ונב ,ףסויל ץרמנ בירי היה אוה
.םינב השש ןועמשל .הנש םירשע

48 ןב ,יול
ףתתשה תאז םע לבא ,ןועמש ויחאמ רתוי קפואמל בשחנ אוה .האל לש ישילשה הנב
תומחלמב ליעפ היה ןכ הניד םתוחאב העיגפה לע המקנכ הכרענש ,םכש לע הפקתהב
.הנומאל יאנק ,םינב השולש יולל .םירומאה דגנ

46 ןב ,הדוהי
ענכשמ רוביד רשוכ לעבו ליגרה רדגמ אצוי םירירש חוכ לעב םדא .האל לש יעיברה הנב
.ץוח ימרוג םע החפשמה יסחיב ןהו החפשמה ברקב ןה הבר העפשה לעב אוה .אילפהל
.ותמ םינש וינב תשמח ןיבמ .םירומאה דגנ תומחלמב בושח דיקפת אלימ אוה םג

41 ןב ,רכששי
םעו םירחא םיטבש םע םיקסע ירשק םויקב איקב ןכו ,ןדמל םדא .האל לש ישימחה הנב
.םינב העברא ול שי .ץראב םיבבוסה םירחוס

39 ןב ,ןולובז
השולש ול שי "םיקסעלו רחסמ"ל תויטנ לעב ונייה ןולובז םג ןכ רכששיכ .האל לש ישישה הנב
.םינב

46 ןב ,ןד
דיקפתל רשקב תורעוכמ תועומש ונמזב הררוע ףסויל ותאנש .לחר תחפש ,ההלב לש הנב
.דחא ןב ול שי .רענה לש ומלעהב ול וסחיש

45 ןב ,ילתפנ
,םיחאה לכ ןיבש םיילגרה-לק אוה ;יטויפ ןורשכב ךרובמ ,זיזפו זירז ,רע .ההלב לש ינשה הנב
.העברא וינב רפסמ .החפשמל חילשו ץרכ שמשמו

45 ןב ,דג
אלימ .ןכוסמ םחול לש םש ומצעל השעו ,םח גזמ לעב ,ןוסח אוה ףא .האל תחפש ,הפליז ןב
.םידלי העבשל בא .םירומאה דגנ תומחלמב םלוב דיקפת

44 ןב ,רשא
.תצמואמ תבו םינב העברא ול שי .םיחאה 2 תובירמב ךוותל גהונ .הפליז לש ינשה הנב

ןב םויה היה ,"םלוחה" ול וארק ויחאש , ףסוי רוכבה .לחר ,הינשה ותשאמ םינב ינש בקעיל
.יח וליא 38

.רענה תפוגמ דירש לכ הלגתנ אל םלועמ .ףרט תייח ידי-לע ,ויחא תודעל גרהנ אוה

;ץראב ןאכ דלונש בקעי ינבמ דיחיה אוה , ןימינב - בקעי לש םינוקזה ןבו ,לחר לש ינשה הנב
ריעצ ונדוע יכ ףא .םירצמל וישכע עסנ אלש ידיחיה ןבה םג אוה .םרא ןדפב ודלונ רתיה לכ
.םידלי הרשעל בא רבכ אוה ירה ,(30 ןב קר אוה)9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג