גילפהל ןכומ הכיסנה יצ

(ונרפוס תאמ) ,יבתשמח :רתויב תוינוימדה היתוינכותמ תחא תא םישגהל תדמוע הריעצה תוספשטח הכיסנה
.םיקחרמל הגלפהל תונכומ תודמוע ,ףוס םיב םילמנה דחאב תונגועה ,תולודג תוינא

םדא ילכוא םג יכ םירמוא שי) םיארפ היבשות רשא טנופ ץרא תערתשמ קוחרה םורדב םש יא
םירידנ ףרט-תויח לש םירקי תורועו ליפה ןשו בהז .דואמ דע הרישע הנה המצע ץראה ךא ,(םה
.הכיסנה לש הבל תא םיכשומו ,םש אצמנב םנה רתויב

ץראמ דחא זעונ רחוס .םימשבל םיעטמ ינימ םשמ איבהל התנווכ ירה הנושארו שארב וליאו
איה .הכיסנה תא רכיש שממ רשא ,הז םשוב לש המגוד ומע איבה וז ץראב רקיב רשא ,ונתר
הז חירב אלמל ידכ ,הצראב םתוא לדגל תוסנלו הלא םיחישמ םיבר םיליתש איבהל הטילחה
.ער-ןומאל המיקמ איהש םישדקמה תא

ץרא ןונבלה ץראב אל ףאו ,םינבאה ץרא ,םירצמ ץראב אל םתומכ ןיאש ,ךרע ירקי םיצע םג
.םיאלפ ץרא התואב םייוצמ ,םיזראה

תזעונה הכיסנה אצת ,תרפה ץראל ולש המחלמה עסממ סומתות הערפ לש ובוש םעש םיחינמ
.טנופ ץראל המורד .ףוס םיב תנכוסמה ךרדל9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג