תנפצ לא בקעי תרגאםיהולא אישנ ירבעה םהרבא ןב קחצי ןב בקעי ךדבע תאמ
.םירצמ ךלמ חנעפ תנפצ םכחהו רידאה ךלמה לא
.םולש

ךילא יתחלשו ןענכ ץראב בערה ונילע קזח יכ םירצמ ךלמ ינודאל הנה עודי
ינב שפנ םיעבשב ינובבס ינא יכ .ונתייחמל ךתאמ לכוא טעמ ונל רובשל ינב
ינב תא הווצא .ינפלמ דבאנ רשא ףסוי ינב לע דימת הכוב םגו דואמ ןקז ינאו
יכ םגו .ץראה יבשוי ינפמ םירצמ םאובב ריעה ירעשב דחי ואובי אל רשא
.ןכ ושעיו ,המש והואצמי ילוא ףסוי ינב תא שקבלו םירצמב ךלהתהל םיתיוויצ
דואמ ןובנו םכח התא יכ ךילע ונעמש אלה .ץראה תא םילגרמכ התא םנתתו
םולח תא תרתפ התא יכ ונעמש ?םילגרמ ויהי ךיא ,םהינפ תא הארת אלה
תא ךתמכחב עדת אל ךיאו .הנוכנ וילא רבדתו הזה בערה לע והעידות הערפ
תעדי אלה .רהסב םמישתו ינב תא תחקל התעו ?אל םא םה םילגרמה ,ינב
רשאו ימא הרש תא ותחקב הערפל וניהולא ,השע רשא תא תעמש אל םא
יכלמל וניבא םהרבא השע רשא תא םגו ,הילע םיתשלפ ךלמ ךלמיבאל השע
ושע רשא םגו .ותא ויה רשא םישנא רפסמ יתמב םלוכ תא תימה רשא םלוע
.םתוחא הניד רובעב ןתוא ובירחה רשא ירומאה ירע תנומשל יולו ןועמש


.םולשב ךינפלמ ינב תא חלש .יבבל םע רשא תא ךל יתדגה התע

?םירבעב ירבע השעי ןכה ,ךכ םאו .ךנה ירבע התא ףאש העומש תרמוא

םהרבא ןב קחצי ןב בקעי אוה ,לארשי9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג