...ש םירמואתנסא
יכ ,ןוא ןהכ ערפ יטופ לש תיתימאה ותב ללכ הניא ךלמל הנשמה חנעפ תנפצ לש ותשא תנסא
ודגנתה בקעי ינב .בקעי תב הניד המאו רומח ןב םכש אוה יתימאה היבא .תצמואמה ותב םא
ןהכ ערפ-יטופל תקונית הדועב הורכמ םהו םתבכ לדגת סנוא השעממ הדלונש וז תבש ךכל
.ץראב תוחילש וזיאב העש התוא השעש ,ןוא

םיספה תנותכ
ידיב ןידע הרומש ,םדב תכלכולמו העורק איהשכ האבוה רשא בקעי ןב ףסוי לש םיספה תנותכ
ימתכ תקידבל םיעצמא ונידיב ויה וליא .ונב ףרוט ףרט ןכאש ירמגל ענכוש אלש שישיה באה
.יח-לעב םד וא אוה ףסוי םד םנמא םא עובקל היה רשפא יא םא עדוי ימ ,םדה

רמת
ינב ,ןנואו רע הילעב ינשמ איה הנמלא ירהש ,םינונזל התרה בקעי ןב הדוהי לש ותלכ רמת
איבהל רבכ ודמע .הדוהי לש ןטקה ונב ,הליש ,הלש םביה לדגי יכ דע הכחמ איה התעו ,הדוהי
,ול התרה רשא שיאה לש םיליתפהו תמתוחה הידיבש העידוה איה ךא ,ןיד תיב ינפב רמת תא
ליכר יכלוה .םיליתפה ימלו תמתוחה ימל עידות רוזחישכו וז העשב ץראב וניא הז שיאש אלא
.הדוהי ...לש תמתוחה תא וריכהש םיעבשנ הנמתב9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג