רטפתה תובשומה רש

ןופצה תלצהל אבצ לבק אלש רחאל(תינוערפה תועידיה תונכוס) ,ןעוצ

יאבצ עויס לבקמ וניאש לע האחמכ ,הערפל ותורטפתה תא םויה שיגה ,םחני ,תובשומה רש
.תוינופצה תובשומב ירצמה ןוטלשה תא ליצהל ויצמאמב

בתכמב ותורטפתה תא שיגה םחני יכ רמאנ ,ןומראה םעטמ המסרופש ,תימשר העדוהב
:וז ןושלב וחסינש
ןמאנה ודבע ינא .השדחה הנומאה יניינעל ולוכ ןותנ - !תואירב ,עפש ,םייח - ונכלמ"
תוררופתה תא שפנ-ןויוושב תוארל לוכי ינניא לבא ,דחאה לאה ןותאב רופכל אובא אל
ינפמ ,הדבכה תוירחאה ןמ ינררחשל שקבמ יננה ןכ לע ;תובשומה לכב ירצמה ןוטלשה
ינהוכב תימינפ המחלמל םזכיר ןותאנחא הערפש םימחולה תוחוכה דצמ הרזע יל ןיאש
."יבת

תובשומה תלצהל הערפ תיבב תבשק ןזוא אוצממ שאונש רחאל םחני שיגה הזה בתכמה תא
.םיירבעה םיסושה לשו םיתיחה לש םהידיל וז רחא וזב תולפונה ,תוינופצה

...ירמגל תרחא הסרג
תא האורה ,רזג ךלמ לאיכלמ דצמ רתויב תיבויח הבוגת םייתניב הררוע םחני לש ותורטפתה
:וז ןושלב תעד-יוליג ונרפוסל רסמ לאיכלמ .ירמגל רחא רואב הלוכ השרפה

לש םילפשה ויככת .הערפ ינזואל קדצל יתעווש העיגה ןכא .םלועל יחי ןותאנחא הערפ"
הערפל יתצרה םיישדוח ינפל .רטפתהל ותוא ץליא הערפו ,ולגתנ תובשומה רש םחני
לאיכלמ ךדבע רמא הכ .ישמש ,ילא ינודאל' - :ןמקלד .בתכמה תא דחוימ חילש ידי-לע
ירחא םחני יל השעש השעמה תא ךלמה ינודא עדי .ינודא ילגרל לופא עבש :רזג ךלמ
תא יל ןת - ורמואב ףסכ לקש םייפלא ידימ שרוד אוה התע .ךלמה ינפ תוארמ יתבשש
יתוא חקייש בכר יל חלשיו הזה השעמה תא ךלמה עדי !ךב הכא ןפ ךינב תאו ךתשא
"!תומא ןפ וילא

אוה :םויא השעמ היה לאיכלמ יפלכ םחני לש ןורחאה ודעצ יכ רזגב ונבתכל רסמנ םייתניב
םגש הערפלו םירצמ אבצ רשל רוסמי ,השיאהו ףסכה תא ול וחלשי אל םאש לאיכלמל עידוה
.םיתיחלו םיירבעה םיסושל ודי ןתנ רזג ךלמ


ןותאתחאב ןומרא9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג