ודיגמ לע םיצחול םכשמ וריבחה

,הצחמל הרוצנה ריעב וטשפ בערו תולחמ
הנכסב םנוש םג(תינענכה תועידיה תונכוס) ריכמ 13 ,ודיגמ

דחאכ תשמשמ איה .חטבל הבשי רבכ אל הז ךאש ,וז ריעב תומש תושוע תופגמו תולחמ
תוחוכה דצמ ,ילכלכו יאבצ ,דימתמ ץחלל הנותנ ךכיפלו ןענכב םיירצמה חתפמה-ירצבממ
.םורדבש םיירצמ-יטנאה

לש תישיאה ותכרדהב םילעופהו ,וריבחה ינבמ םיריכשמ דחוימב םיבכרומה ,הלא תוחוכ
ןוזמ גישהל ודיגמ ישנא לע רתויב םידיבכמו החוקפ ןיעב ריעה ירחא םיבקוע ,םכש טילש היבל
תנווכמה תוליעפה לש תמוצהו זכרמה תדוקנ ,עודיכ ,איה םכש .ריעה תומוחל ץוחמ םמצעל
.םירצמ דגנ

,רבעב ומכ םלוא :הבערה ריעה רובע ןוזמ ףוסאל ףסונ ןויסינ ודיגמ ישנאמ המכ ושע לומתא
,תוריפ ופטקש תעב ,ודיגמ תומוחמ הייארה ימוחתב ,ופקתוה םה .ןויסינה לשכנ ,םעפה םג ןכ
ךותל האבוה רקיה ירפה ןמ הנטק תומכ קר .וגרהנ םישנא ינש .ריעה ךות לא הרזח וטלמנו
.ודיגמ

.וריבחה ינב לש םתוחכונ לשב ,םהילע רבגתהל ןיאש םיישקב לקתנ ןאצה זג םג

םירצמ תרזעל ארוק ךלמה
תושק םילבוסה ,ריעה יבשות ברקב םידבכה ויתותוא תא ןתונ רבכ הצחמל-רוצמ לש הז בצמ
םוימ לדג םירטפנה רפסמו ,םישנא תואמ לש םתומל םרג רבכ בצמה .תולחממו ןוזמ רסוחמ
.םויל

,ריעה לע רומשל" ידכ אבצ-ישנא האמ שיחתש הפוחד האירקב םירצמל הנפ הידיריב ךלמה
."ודיגמ תא בירחהל שקבמ אוה :היבל בלב תרחא הנווכ לכ ןיא ןכש ...היבל ידיב לופית ןפ
ינפל ,םהל עדונ זאמ ותמגוד היה אלש רועישב םיכלוהו םיפצחתמ םידרומ יכ ןעוט הידיריב
םיתשק ודיגמל חולשל ךלמה לש הנורחאה ותשקב תא התחד םירצמ יכ ,םימי שדוחכ
.םיירצמ

.ומויב םוי ידמ טעמכ התע תוכרענ םידרומה תוטישפ יכ תועידי תועיגמ הכומסה םנושמ
.בורקה דיתעב םידרומה ידיב לופית וז ריע יכ ,םירובס םיילארטינ םיפיקשמ

םירצמל ימוקמ ןוחצינ
,ופיל ןופצמ רשא ףוחה-רוזא לשומ ,גאסרא-ולב - .(תינוערפה תועידיה תונכוס) ריכמ 15 ,ופי
םעפה אופא יהוז .הלאדאפיטיג ריעה תא םידרומה ידימ ררחשל ודיב הלעש םויה עידוה
הדכלנ ןורחאה שדוחה ףוסב .דיל דימ תרבוע תאזה ריעהש תועובש השולש ךשמב הינשה
.םכש ךלמ היבל לש ודוקפב וריבחה תוחוכ ידיב ריעה

הנמאנ הירק
ריעה איה ודגמ יכ ,ןותאנחא ךלמה לא ולש יעובש-ודה ח"ודב עבוק ודיגמ רוזאב ירצמה ביצנה
םיירצמה היינבה-ילעפמל םידבוע תחלושו ורדסכ דבוע סמ הלעמ הנדועש רוזאה לכב הדיחיה
.הילע תלטומה הסכמל םאתהב ,םנושב9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג