וריעמ טלמנ לבג ךלמ

םירצמב דרמו ןוטלשה תא שפת ויחא(תינופצה תועידיה תונכוס) ריכמ 13 ,תוריב

תואבצ ינפב דמעמ תוקיזחמ ןדועש תוטעמה םירעה תחא איה רשא ,לבג ךלמ ידא-ביר
.תוריבל ,המורד טלמיהלו הכולמה אסכ לע רתוול רומיא-בר ויחא ידי לע םויה ץלאנ ,םידרומה
ךלמה . ריעב טלושה אופא אוה התעו ,לבגבש תירצמ-יטנאה תכה גיהנמ אוה רומיא-בר
.הריסב וללה םיטילפה ושע לבגמ הרצקה ךרדה תא .ונב תאו ותשא תא ותא חקל הלוגה

הז בתכמב .ןותאנחא הערפ לא בתכמ םע םיירצמל ונב תא ידא-ביר חלש ןאכל ועיגה םע דימ
טלתשהלו רוזחל ול רשפאל ידכ תרובגת ול חלשיש ןנחתמו בצמה לע הערפל ידא-ביר עידומ
םידהוא לבג יבשות יכ בתוכ ידא-ביר .ולש םידרומה תואבצו וריזע דגנ הב קיזחהלו לבג לע
תכרעה יפל - ךרוצ היהי .ריעה לש שדחמ התדיכל תמישמ לע לקהל בייח הז רבדו ,םירצמל
ינמז ןפואב הטלתשהש "םידגובה תייפונכ" תא רגמל ידכ םיתשק לש ןטק חוכב קר - ךלמה
.ריעה לע

וללה םירקמה לכבו ,אבצ ונממ שקיבו הנפ רבכ םימעפ המכש ןותאנחאל ידא-ביר ריכזמ ןכ
ןורחאה וחילש רזח ,םכשה רקובה ,רשאכ .איהש הבושת לכל הכז אל וא תילילש הבושתל הכז
- לבגל בצמ-ליח חולשל יוארל אצמ אל הערפ יכ עידוהו ,תוקיר םידיב םירצממ ידא-ביר לש
.והשמ השעיי יכ םישרוד ולחה םהמ המכו ,לבג ישנא ברקב תושגרתה המק

חוכב שבכו ויתוחוכ תא זכיר ,תאזה תונמדזהה תא לצינ ,ידא-ביר לש ריעצה ויחא ,רומיא-בר
.וייח תא ליצהל ידכ טלמיהל ץלאנ ךלמה ויחא .ךלמה ןומרא תא עורזה

תחפשמב הנתחתה ותחפשמש ,ירינומא ךלמה ןוטלשל הפופכ ,לבגל הכומסה ריעה ,תוריב
םגו רוצ םגש דועב ,םידרומל תדהואה תכה ידיב תאצמנ לבגש רחאל ,התע .ידא-ביר ךלמה
ינופצה ףוחבש הדיחיה ריעה תוריב תראשנ ,עגר לכב םידרומה ידיב לופיל תודמוע רמצ
םלוא ;םירצמל הטונכ וכע םג הבשחנ המ-ןמז ינפל דע .םיירצמל םינומא תרמוש הנדועש
.הז רבד תורערעמ תונורחאה תועידיה9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג