יבתב גרוהל אצוה ןומאל לודגה ןהוכה

(דחוימה ונרפוס תאמ) ,יבת
אצוה - םילאה לכ יאיבנ לע ןוילע חקפמו ןומאל ישאר ןהוכ - וסנוק--ןכאב לודגה ןהוכה
.ןחלופה תא להינש עגרב רסאנש רחאל גרוהל

.הערפ לע השק הפקתהב ,גרוהל התע אצוהש ,ישארה ןהוכה ותוא אצי םימי עובש ינפל

תואבצהש ,תומויאה תולפמה יכ זירכה אוה ,ןאכ המייקתהש תרעוסה םינהוכה-תפיסאב
ךשמהב .הערפ לש הריפכה ישעמ לע םילאה ידימ שנוע ןנה ,ןהב וקל ןענכב םיירצמה
:רמאו ,הכ דע םיניינעה תולשלתשה תא רקס וירבד

רתויב הלודגה המצעמה תא סיריסואו ער ינב םינוערפה ומיקה םילאה תרזעב"
תא םירצמל איבה אוה ,םנמא .ולוכ םלועה לע טלתשה ישילשה סומתות .םלועבש
ירשפא ןיידע םא ,םלוא .םיינענכה םילאה תאו תוינענכה םישנה תא ,ןענכ תוברת
לכ ןיא ירה ,סיסיא ןיבל תנע ןיב ,רותח ןיבל לעב ןיב ,ער ןיבל לב ןיב םולש היה
וליפא רשא ,ירבע 'ןודא' ותוא ןיבל םירידאה םירצמ יהולא ןיב םולשל תורשפא
".םלועב ודבלב דמעמ ומצעל עבות אוהו - ול ןיא תומד

:ףקותב ישארה ןהוכה ריהצה וירבד םויסב
."תררופתמ תוכלמהו עגתשה ךלמה - םתמקנ תא םימקונ םילאה"

םויה ןברק תא ךרע ישארה ןהוכהש תעב קאנראקב יזכרמה שדקמל הצרפ םילייח תגולפ
וחלשנ םילייחה יכ עדי יכ ףא ,דחא עגרל וליפא ןחלופה סקט תא קיספה אל ןהוכה .ער-ןומאל
.יבת ינהוכ לש םביוא ,ןכפהמה ןותאנחא הערפ םעטמ

.ער-ןומא לאה תדובעב ךישמהלמ עורזה חוכב ונממ וענמו לודגה ןהוכה לא ושגינ םילייחה
:םר לוקב ןהוכה ארק ,והוקיזחהו םילייחה והוספתשכ

."!עשופה רפוכה לש ושאר לע םירצמ תובא לכ תראמו םילאה לכ תלליק"

.גרוהל דימ אצוה ,הלא םירבד עימשהש רחאל9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג