םילשורי תא וניפ וליחו םירצמ ביצנ

(תינענכה תועידיה תונכוס) ,םילשורי.ובשומ םוקמ תא םש התעמ עבקו ,הזעל ןאכמ לומתא אצי ,ןענכל ירצמה ביצנה ,הידא

הזע לש תיסחי-הטקשה הביבסל תכסכוסמהו תשבושמה םילשורימ רובעל - הידא לש ותנווכ
ביצנהש אוה - רקובב לומתא דע - עודי היה אלש רבדה .המ-ןמז הזמ לכל העודי התייה -
םיריכשה ןמ רפסמ-יתמ אלא םילשוריב ריאשה אלו ,ירצמה בצמה-ליח בור ומע ואצי ותאצב
ןאכ םיימשרה םיגוחב .יהשלכ תקפסמ הדימב םידגב אל םגו לכוא םילבקמ םניאש ,םייבונה
.הפקתה ינפב הנגה לש םרוג אלו הרומח הנכס רוקמכ וללה םיריכשה תא םיאור

תוחוכב ןנוגתתש הלרוגל םילשורי תא ריקפהל טילחה הערפ יכ אוה ןאכ ררתשנש םשורה
ותאצ יכ םירבוסה שי .ומצע הידא לש ותטלחה אלו ,הערפ תטלחה וז התייה ןכא םא - המצע
.הביח-דבע ךלמה ןיבל וניב הנורחאל ועלגתנש םיפירחה תועדה-יקוליח לשב המרגנ ביצנה לש9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג