"םירצמל דבאת ןענכ לכ"

וייחב תושקנתה רחאל םילשורי ךלמ ריהזמינידמה ונרפוס תאמ

ותוא וזזב ,ךלמה ןומראל שמא וצרפ ןאכ ירצמה בצמה-ליחל םיחפוסמה םייבונ םיריכש
םילייח ינש .ותוא הליצה שארה-ירמוש לש הריהמ הלועפ .הביח-דבע ךלמה ייחב ושקנתהו
.וטלמנ רתיה .וספתנ

תירקתה לע אלמ ןובשחו-ןיד חולשל עבשנו ,ףעזו רס ךלמה היה ,תושקנתהה רחאל ,רקובה
.בצמה-ליחל תרובגת שיחהל השקב םע דחיב ,ןותאנחא הערפל

"םירצמ לע - המשאה"
תויוערפתהל המשאה יכ ותעד תא עיבה ,ימשר יתלב חרואב רבידש ,הביח-דבע יצעוימ דחא
תצבור ,ךלמה לעו הכולמה ןומרא לע הפקתהב ןאישל שמא ועיגה רשא ,םילשוריב תונורחאה
.הרומג תומלעתה ידכ דע םיימוקמה םיניינעה תא החינזהש תיזכרמה תירצמה הלשממה לע
ןייצ - םידגבב אלו ןוזמב אל בטיה םידיוצמ םניא ימוקמה בצמה-ליח לש םיירצמה םילייחה
יכ ,הדבועה םג .םייקתהל םיצור םה םא דודשלו בונגל אלא הרירב םהל ןיאש ךכ - ץעויה
.םוקמב בצמה תא רפשל ידכ הב ןיא ,םילשוריל אלו הזעל םיחלשנ םיירצמה םיניצקה יבוט

אצוה בצמה ליח
,לומתא הלבקתנ תיאבצ הרזע חלשיש הערפ לא הפוחד השקבב תונפל ךלמה תטלחה
לש תוחוכה בור תא ריעה ןמ איצוהל יתורירש ןפואב טילחה ,הידא ,ןאכ הערפ גיצנש רחאל
ןענכ ץרא לכ אלא םילשורי קר אלש הערפל ריהבי הביח-דבע יכ םירובס .םייקה בצמה-ליח
.השיחהל שקבמ אוהש תירצמה תרובגתה הרהמב עיגת אל םא םירצמל דבאת9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג