םירפא ינב ינש וגרהנ
ןענכ ץראב לפנ-תטישפב

(תינענכה תועידיה תונכוס) ,רזג.תחצינ הכמ וכוהו - תג רצבמ תא שובכל וסינ ,דעלאו רזע ,םירצממ ירבעה םירפא ינבמ םינש
םייחב ורתונ אל ,לפנה תפקתה עצבמב ופתתשהש םהישנא םינומשמ .ברקב ולפנ םהינש
.הרשע

ץראב דתי עוקתל רתויב הרשכה העשה יהוזש החנה ךותמ וז הטישפל ואצי םירפא ינב
-תיב םיבושיה יבגל ןידה אוהו ,םירבעה ידיב ולוכ טעמכ אצמנ םכש רוזאש רחאמ ,תובאה
ץראה לע וטלתשיש ינפל ןענכ ץראבש םירבעה תרזעל אובל שיש םירובס ויה ןכ .הלישו לא
תרזעל וליאכ ,תוירצמ תודיחיב ןענכ ץראל םירצממ ואצי דעלאו רזע .םיתיחה וא םירוחה
רקיעבו ,םידרמתמה םיכלמהו וריבחה םע רשקב ואב ,ןענכל םעיגהב םלוא ;ירצמה אבצה
.םירצמב ודרמש הלא דצל ,עודיכ ,רתויו רתוי הטונה רזג ךלמ לאיכלמ

"ץקה תא קוחדל ןיא"
ךרד חרזמה ןמ הכותל רודחלו ןיפיקע ךרדב הצרא תולעל םירפא רוכב חלשותמ ץעי ותעשב
תאזה הלועפה לכ לע תרוקיב ירבד .הרצקה ךרדב אקווד ורחב דעלאו רזע םלוא ;ןדריה
אוה םמעט .וז העשב ןענכ ץראל הבישה תא םיסרוג םניאש יול תיב דצמ ותעשב ועמשוה
הניא ןענכב התע תררושה הכובמהש ןכו ,םירצמ יבגל ןיוע השעמכ שרפתהל יושע רבדהש
רוציקב יול ןב תהק ביגה ,דעלאו רזע לש םתלפמ רבד עדונ רשאכ .הבישה ןויער עוציבל החונ
."ץקה תא קוחדל ןיא :בקעי תיב לכ התעמ עדי" : ץרמנ

תמייתסמ העדוהה .דעלאו רזע לש םתליפנ לע לבא-תעדוה םירפא תיב םסרפ םייתניב
העשב אקווד ןענכב ירצמה ןוטלשה דרמל די ונתנ הלא םירפא ינב ינשש לע רעצ תעבהב
.בקעי תנומאל ךכ-לכ ברקתה הער תיבשפ ,וז9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג